mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Carolina Veloz

  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz

Tungkol sa Akin

Ako ay masaya at nakakatuwang tao. Mahilig akong sumayaw. Mahilig akong sumama sa mga kaibigan, lumabas, [manood] ng sine at ibinabahagi ko sa mga tao ang nakakatulong sa akin na maging mas mabuti at masaya. Mahilig akong makinig sa musikang nagbibigay-inspirasyon sa akin sa trabaho. Gusto ko talagang magturo sa larangan ng trabaho ko at pati sa Simbahan.

Bakit Mormon Ako

Gustung-gusto ko ang pagiging Mormon! Parang kabilang ako sa isang malaking pamilya at protektado talaga namin ang isa’t isa saan man kami naroon. Para sa akin, ang pagiging Mormon ay paraan ng pamumuhay. Palagay ko kung hindi sa Simbahan hindi ako magiging masaya ngayon.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Gusto kong maglingkod sa Simbahan at sinisikap kong gampanan ang calling ko. Kasa-kasama ko ngayon ang mga kabataang edad 14-17. Tuwang-tuwa akong maglingkod at sumama sa mga aktibidad. Pakiramdam ko sa paglilingkod sa iba ay nalilimutan mo ang mga problema, at gumagaan ang pasanin ko dahil dito.