mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Mike Turvey

  • Mike Turvey
  • Mike Turvey
  • Mike Turvey
  • Mike Turvey
  • Mike Turvey
  • Mike Turvey
  • Mike Turvey
  • Mike Turvey

Tungkol sa Akin

Ang aking mababait na Ina at Ama ay kasal nang 62 taon hanggang sa pumanaw si Inay. Ako ay may tatlong kahanga-hangang mga kapatid na babae at mga pamangking lalaki at babae na mababait, at ako ay kasal nang 21 taon kay Sarah at Ama kina Dave, Zach, Warren, Jazzy at Ben. Ako ay matapat at simpleng ‘Moonraker’ mula sa Wiltshire at noong kabataan ko ay makikitang umaakyat sa mga puno, at madalas mapahamak! Nagdidiliber din ako ng mga dyaryo. Nag-aral ako sa paaralan sa nayon, at sa bayan sa Secondary Modern Boys’ School sa loob ng 5 taon kung saan kabilang ako sa football team ng aming paaralan, kampeon sa 800 meter run nang isang season at naglaro rin ng rugby. Hindi na ako nag-aral sa edad na 16 at nagtrabaho bilang Mechanical Engineering Apprentice, na hindi ko naman gusto pero ipinagpatuloy ko pa rin at ‘pinagtiisang tapusin’. Dahil likas na philosopher, iba ang pananaw ko sa trabaho, pulitika, relihiyon at buhay sa kabuuan at seryosong pinag-isipan ang layunin ng buhay. Gumugol ako ng ilang taon sa pag-hitchhiking sa iba’t ibang dako ng USA, North Africa, Middle East, Europe at Asia Minor, natutulog sa labas sa ilalim ng mga bituin, naghahanap ng kasagutan at kapanatagan sa nagugulumihanan kong kaluluwa, naghahanap ng trabaho para itaguyod ang aking sarili. Talagang natagpuan ko si Jesucristo sa Israel at sinimulang hanapin ang Kanyang Simbahan. Kalaunan nakakilala ako ng dalawang binatang Missionary sa aming bayan na nagturo sa akin ng mga alituntunin ng Ebanghelyo. Basta alam ko na totoo iyon. Tumulong ako sa pagtatayo ng aming Carpet Cleaning/Flood Restoring, Pest Controlling, Company kasama ang aking magandang asawa na si Sarah. Talagang mahal ko ang aking Tagapagligtas, ang aking asawa, mga anak at pamilya.

Bakit Mormon Ako

Bagama’t mapalad ako na lumaki sa isang pamilya na may mababait at mapagmahal na mga magulang, nahirapan ako sa mga bagay-bagay dahil sa nararanasan ko ang sakit na kilala ngayon bilang Attention Deficit Disorder na maaaring siyang nagtulak sa akin na subukin ang lahat ng bagay at lahat ng tao at di-nakapag-isip nang mabuti at medyo naipahamak ang sarili ko. Para matakasan ang pagkainip at kalungkutan napilitan akong magbiyahe para pakainin ang nagugutom kong kaluluwa at nagtatanong na isipan. Isinulat ko sa dingding ng pabrika gamit ang itim na grasa ang mga salitang ‘PALABASIN NINYO AKO RITO’ bago nagsimula ang mga hitchhiking trip ko, na naghahanap ng Bagong Daigdig! (parang katulad sa pelikulang ‘Antz’!) Sa wakas MALAYA na ako ang naisip ko. Bagama’t nagkaroon ako ng maraming kaibigan mula sa iba’t ibang kultura at ilang di-gaanong mabuti, positibo at negatibong mga karanasan, gutom pa rin ang aking kaluluwa. Nagpapasalamat ako nang malaman ko ilang taon na ang nakararaan na ang aking mahal na Ina ay tumitingin sa kalangitan gabi-gabi at sumasamo sa Ama sa Langit na turuan ako, iligtas ako, at tulungan at gabayan ako. Naalala ko ang maraming mabubuting bagay na masigasig na itinuro sa akin ni Itay. (tingnan sa ‘Enos’ sa Aklat ni Mormon) NAGSIMULA na ang paghahanap ko sa Katotohanan. Sa pagtatrabaho sa Israel natagpuan ko ang aking sarili na hawak ang Biblia na nakatingin sa kalangitan at hinihiling sa Diyos na tulungan ako sa paghahanap ko ng kapayapaan at kaginhawaan mula sa paghihirap ng kalooban at kung, mayroong Katotohanan, mangyari nawang tulungan niya ako na matagpuan ito, iyon ay, kung Siya ay nariyan o nagmamalasakit. Pinatototohanan ko, na sa isang iglap nadama ko na parang nanuot ang bawat salita sa aklat na iyon sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Paano ito nangyari? At ano ang nangyari? Kalaunan nalaman ko na iyon ay impluwensya ng Espiritu Santo! Ako ay binigyan ng espirituwal na patotoo tungkol kay Jesucristo. Masaya ako, napakumbaba, pero nalilito pa rin. Ano na ngayon ang gagawin ko? Oras na para magbago… mag-hitch pauwi! Bumalik ako sa dati kong trabaho, nakasulat pa rin sa dingding ang ‘PALABASIN NINYO AKO RITO’! Matapos taimtim na manalangin na mapatawad at magabayan, nang mismong araw na iyon isang miyembro ng Simbahan ang nagsimulang magtrabaho roon at kalaunan ipinakilala ako sa mga Missionary. Ang Espiritu Santo ring iyon ang nagpatotoo sa akin na si Joseph Smith ay Propeta ng Diyos! Salamat sa Panginoon sa lahat ng bagay. Carpe Diem!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Di-nagtagal matapos sumapi sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ako ay naorden na Priest na nagbigay sa akin ng awtoridad na makibahagi sa ilang sagradong ordenansa tulad ng pagbabasbas ng Sacrament linggu-linggo na simbolo ng Huling Hapunan ni Jesucristo bago Siya magdusa at ipako sa krus at awtoridad rin na Magbinyag ng mga bagong miyembro. Palagi kong itinuturing na napakaganda at nakapagpapakumbabang pribilehiyo ito. Bagama’t hindi ako nakapag-kolehiyo o nagkaroon ng Degree in Religion o hindi kailanman naging mahusay na Biblical Scholar, nalaman ko na may kahulugan at layunin ang aking buhay na napasigla ng katotohanang, si Apostol Pedro ay isang mangingisda nang sabihin ni Jesus, ‘pumarito ka, sumunod ka sa akin.’ Tayo ay tinawag na maglingkod sa mga Tungkulin sa Simbahan sa pamamagitan ng Banal na Inspirasyon. Ang mga tungkulin ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong umunlad at matuto at mahalin ang mga tao na ating pinaglilingkuran. Dahil hindi binabayaran ang mga naglilingkod sa Simbahan madalas na nangangailangan ito ng sakripisyo dahil masyado tayong abala sa buhay pero, sa aking pananaw, kapag inuuna ko ang gawain ng Diyos tila ba mas marami akong oras para magawa ang iba pang mga bagay at mas malaki ang mga pagpapala kaysa anupamang bagay na mabibili ng pera. Ako ay lider ng mga kabataan sa simbahan sa aming lugar at tinuturuan at tinutulungan ang mga kabataan na may edad 12 hanggang 18 na magkaroon ng malakas na moralidad at pananampalataya sa Diyos at matutong magmahal at maglingkod sa kapwa. Tinutulungan at sinusuportahan ako nang husto ng aking assistant na nagngangalang Ieuan na nagmisyon sa Japan at naroon noong lumindol doon at nakatulong siya roon. Napakabuti niyang tao at tinuturuan niya ang aking bunsong anak na si Ben, ng mga salita at kultura ng mga Hapon na gustung-gusto niya dahil mahilig siya sa Manga animation!.Masayang kasama ang aming Bishop. Nakabili siya ng isang lumang 175 cc trike na kinukumpuni namin. Madalas kaming maglaro ng football, magkamping, mag-rappelling, mag-canoeing, mag-target shooting, kumain ng pizza, mag-aral ng mga survival skill at gardening para sa matatanda. Gustung-gusto namin ito! Naatasan din ako na dalawin nang isang beses sa isang buwan ang 3 pamilya at isa pang brother at ibahagi sa kanila ang buwanang mensahe ng pagmamahal at suporta at tulong kung kinakailangan. Tumutulong din ako sa maraming Charitable project sa nakalipas na mga taon. Gustung-gusto ko ito!