mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Cécile

  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous

Tungkol sa Akin

Lumaki ako sa isang malaking pamilya sa labas ng Paris. Ako ang kaisa-isang anak na babae na may walong kapatid na lalaki! Sa aming pamilya ko natutuhan ang kahalagahan ng pagbibigay at pagbabahagi. Siyam kaming magkakapatid sa isang apartment, at natuto kaming magtulungan. Ako’y fashion designer at nakapagtrabaho na ilan sa nangungunang mga fashion house sa Paris, ngunit pinakamatagal akong nagtrabaho sa Christian Dior. Mahal ko ang maliliit na bata at nasisiyahan akong tumulong sa mga ulila sa umuunlad na mga bansa gaya ng Nepal at Morocco.

Bakit Mormon Ako

Pinalaki ako ng napakababait na magulang na kasapi sa ibang relihiyon. Noong nasa kolehiyo na ako, nakapunta ako sa Estados Unidos at lumagi ako nang ilang araw sa Utah. Humanga ako sa mga Mormon at may nadama akong malaking kapayapaan doon. Makaraan ang tatlong taon, kumatok ang mga Mormon missionary sa aking pintuan. Pinapasok ko sila at nagsimula akong makinig sa kanilang mensahe. Pero sinabi ko sa kanila na hangga’t hindi ko natitiyak na totoo ang itinuturo nila sa akin, hindi ako sasapi sa kanilang simbahan. Binigyan nila ako ng Aklat ni Mormon, pero iniwan ko lang ito sa mesa at hindi ito binuksan. Isang araw, nakita kong nakapatong lang ito roon at naisip ko, “Kailangan ko itong basahin.” Kaya sinimulan ko itong pag-aralan. Dito nagsimula ang pag-alam ko sa sarili ko kung talagang nabuhay si Jesucristo. Isang gabi, lumuhod ako para manalangin at humingi ng sagot sa tanong na ito. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako titigil sa pagdarasal hangga’t wala akong natatanggap na sagot. Magdamag akong nagdasal, na hindi ko pa nagawa kahit kailan. Pagkatapos ay dumating ang sagot. Mahirap itong ipaliwanag. Iyon ay nag-uumapaw na damdamin ng kapayapaan at liwanag. Malinaw ang lahat. At nalaman ko na nabuhay si Jesus at ito ang kanyang simbahan, at hindi ko ito maikakaila. Kinabukasan sinabi ko sa mga missionary na alam kong nabuhay si Jesus at totoo ang itinuturo nila sa akin. Nabinyagan ako kaagad pagkatapos niyon. Mormon ako dahil nalaman ko na ito nga ang totoong simbahan ni Jesucristo. Mahigit 37 taon na iyon at mula noon ay sinikap ko nang mamuhay ayon sa nais ni Jesus sa akin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pagsisikap na gawin ang itinuro ni Jesus. Hiniling niyang paglingkuran natin ang iba, tulungan ang mahihirap at nangangailangan, aliwin ang maysakit at inaapi. Inilaan ko na ang buhay ko rito.