mormon.org Pandaigdigan
Ronron: Mormon.

Hi ako si Ronron

Tungkol sa Akin

I am a Full- Time Missionary from Philippines Tacloban Mission

Bakit Mormon Ako

Because I know that This is the TRUE Church of Jesus Christ Restored in Through the Prophet Joseph Smith.

Personal na mga Kuwento

Paano tayo magkakaroon ng higit na pagkakasundo sa ating tahanan?

Basahin sa 3 Nephi 18: 21

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

By Serving as The Savior Served!