mormon.org Pandaigdigan
Elder Michael Eyler: magluto, Canada Edmonton, Pilipino, Mormon.

Hi ako si Elder Michael Eyler

Tungkol sa Akin

Ngayon, Ako po ay isang full-time Missionero para sa ang Simbahan ni JesuCristo ng mga banal ng mga huling-araw sa Canada Edmonton. Oo, Ako ay nakasuot ng polo at kurbata, pero, noon sa bahay, hindi ninyo ako nakikitang nakasout nito. Gustong-gusto ko ang mga gawaing kamay. Gusto ko ang mag-luto, mag-camping, at mag-saya kasama ang mga kaibigan. Gustong-gusto ko na matikman ang mga bagong putahi at matotunan ang ibat-ibang mga kultura.

Bakit Mormon Ako

Pagiging (o, mag-pa) isang membro sa Simbahan ni JesuCristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay mahirap na gawain. Ito ay nangangailangan ng maraming pagsisikap, dasal, pananampalataya, at pagtitiyaga, pero alam ko na ang lahat ng ito ay may halaga. Paano? Kasi alam ko na ang ibinalik na ebanghelyo ay tumulong sa pag-babago ng buhay ko sa mas-mabuti. Alam ko na ang lahat ng mabuting mga bagay sa buhay ko ay dumating sa pamamagitan ng pag-subok na sumunod sa Diyos. Alam ko rin na sumasagot ang Diyos sa pag-dasal natin at ito ay trabaho Niya. So, bakit Mormon Ako? Bakit hindi?

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naniniwala ako na ng pananampalataya ay hindi basta relihiyon lang. Ipinamumuhay ko ang aking pananampalataya hindi lang sa pagsimba o pagbasa ng mga banal na kasulatan (kahit na nakatulong ito), Ipinamumuhay ko ang aking pananampalataya sa pag-tupad ng mga gawain ng Diyos. Ang mabuting halimbawa ay ang mission ko. Na-surprise ako kasi ang assignment ko ay iniba mula Ingles ay naging Tagalog. Tatlong buwan ang nakaraan, hindi masyadong magaling ang Tagalog ko, pero alam ko na itong assignment ay mula sa Diyos. At alam ko na kapag kasama Siya, lahat ay posible.