mormon.org Pandaigdigan
Mai: Convert, Sales Lady, Mormon.

Hi ako si Mai

Tungkol sa Akin

Ang aking pinag kakaabalahan ngayon ay nagtatrabaho ako sa hardware.Ang aking libangan ay dumalo sa mga aktibidad sa simbahan at magbasa ng mga banal na kasulatan at tumulong sa mga gawain sa simbahan.

Bakit Mormon Ako

Ako ay nagpabinyag sa simbahan noong ako ay labing pitong taong gulang palang.Noong panahong iyon magaan ang loob ko sa mga Misyonero kahit hindi ko pa naiintindihan ang kanilang mensahe.Ng magpatuloy ako sa pagsisimba doon ko unti-unting naunawaan ang mensahe ng panunumbalik ng ebanghelyo ni Jesucristo.At sa pamamagitan ng pagbabasa ko ng Aklat ni Mormon at ng iba pang mga banal na kasulatan dito ko naunawaan na ako pala ay anak ng Ama sa Langit at si Jesucristo ay bugtong na anak ng Ama sa Langit at Tagapagligtas.At ako ay mahal niya at ang iba pa niyang mga anak,at sya ay may mahalagang plano sa lahat ng kanyang mga anak,at ito ay ang makabalik lahat ang kanyang mga anak sa kanyang kaharian.Mahal ko ang Ama sa Langit at si Jesucristo at patuloy kung sisikaping ipamuhay ang mga kautusan at makapag-tiis hanggang sa wakas.

Personal na mga Kuwento

Bakit nagmimisyon ang mga Mormon?

Kaya nagmimisyon ang mga mormon,dahil gusto naming ibahagi ang aming patotoo sa ebanghelyo ni Jesucristo,at ang aming kasiyahang nadama sa simbahan sa patuloy naming pagsunod sa mga kautusan ni Jesucristo.Gusto rin naming imbitahan ang iba na lumapit kay Jesucristo at tulungan silang matanggap ang ebanghelyo ni Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya,pagsisisi,pagpapabinyag at pagtanggap ng kaloob ng Ispiritu Santo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng pagsisimba tuwing Linggo at sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan.Lagi akong nagdarasal sa Diyos,naglilingkod sa aking kapwa.Ako ay nagtuturo sa klase ng mga kabataan sa simbahan at sinisikap ko laging sabihin sa kanila na palakasin nila ang kanilang pananampalataya.Ako nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa Diyos at sa aking kapwa kapag ako ay nagkakamali.At sinisikap kung maging magandang halimbawa sa aking kapwa.At kapag ako ay nasa ibang lugar sinisikap kung hanapin ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga Huling Araw para makapag simba ako.