mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Ron and Ginger Brown

  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown

Tungkol sa Akin

Lumaki kami sa hilagang Utah at ginugol namin ang aming kabataan sa pangangabayo. Nagmisyon si Ron nang dalawang taon sa mga estado ng Eastern Atlantic. Sumali si Ginger sa mga rodeo queen contest at naging first runner-up sa Miss Rodeo Utah contest. Kapwa kami nagtapos sa Weber State University sa kursong education, at kalaunan ay nagretiro kami sa pagtuturo. Si Ron ay titser sa ikalawang grado, at si Ginger ay reading specialist. Kami’y may tatlong anak na lalaki at sampung apo. Matagal kaming kabilang sa roman riding kaya naglakbay kami at nagtanghal sa mga manonood mula California hanggang sa East Coast. Habang nagtatrabaho para sa Great Adventure Amusement Park sa Jackson, New Jersey, nakilala namin ang mga animal wrangler sa Hollywood. Sa pagkikilalang iyon ay nakakuha kami ng trabaho sa industriya ng pelikula. Nakapag-train na kami ng mga hayop na lumabas sa mga video ng Bagong Tipan, iba pang mga produksyon ng LDS, at mahigit 80 malalaking pelikula.

Bakit Mormon Ako

Nabinyagan kami sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa edad na walo. Si Ginger ay lumaki sa Plain City, Utah, at si Ron ay lumaki sa North Ogden, Utah. Mababait ang aming mga magulang at titser na nagturo sa amin ng mga alituntunin ng ebanghelyo at tinulungan kaming palakasin ang aming patotoo sa katotohanan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Mga pioneer ang mga ninuno namin. Mahalaga ang naging papel ng aming mga ninuno sa mga unang pamayanan ng Simbahang Mormon. Buong buhay kaming nagsikap na sundin ang kanilang mga halimbawa. Napalapit ang aming pamilya sa mga ninuno naming pioneer nang magkaroon kami ng pagkakataong gawin ang mga pelikula ng Simbahan na Pamana at Joseph Smith: Ang Propeta ng Panunumbalik. Ang mga naunang pioneer ay nagtuon sa pananampalataya, kasipagan, pamilya, kay Jesucristo, at sa Diyos. Malaki ang sakripisyo ng mga ninuno naming pioneer. Naghikahos sila at naghirap. Mahal nila si Jesus tulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Nais Niyang lumigaya tayo. Masaya kaming maging miyembro ng kahanga-hangang Simbahang ito!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

May mga karanasan kaming nagpapalakas ng pananampalataya habang gumagawa ng pelikula, nagbabalanse sa pagsakay sa kabayo [roman riding], nagtuturo, at inaalagaan ang aming pamilya. Natuto at umunlad kami sa mga pagkakataong ito. Habang naglalaan kami ng mga hayop para sa mga Bible video, lumakas ang aming patotoo at naunawaan namin kung ano ang pakiramdam ng makita ang nakita ng Tagapagligtas. Ang pamumuhay ayon sa pananampalataya ay pagsisikap na mas tularan si Jesucristo. Naniniwala kami na isa sa pinakamaiinam na pagtulong sa iba ay ang lubos na ibigay ang panahon at talento mo at mamuno sa pamamagitan ng halimbawa. Naniniwala kami sa kapangyarihan ng panalangin. Patuloy naming ipinagdarasal ang aming mga pamilya, hayop, klima, anumang nakakaapekto sa buhay namin at sa iba. Pagdating sa mga hayop, wala namang partikular. Para magawa ang ginagawa namin, kailangan naming umasa sa aming patotoo at pananampalataya kay Jesucristo.