mormon.org Pandaigdigan
Anton: guro, tagalog, filipino, philippines, wika, convert, Mormon.

Hi ako si Anton

Tungkol sa Akin

Ako'y isang guro. Isa sa mga pinakamasayang ginagawa ko pang araw-araw ay magturo. Nagtuturo ako ng Tagalog sa mga ibang pupunta sa Pilipinas. Habang nasa klase ako kasama ng aking mga estudiante, alam ko na puwede kong gawin ang isang pagkakaiba sa kanilang mga buhay. Ito naman ang pinakamagandang parte para sa aking ng pagtuturo. Hindi lang ako isang guro, kundi isang nag-aaral din. Pinapasukan ko ang kolihiyo ngayon sa pag-aaral ng paggamit ng iba't ibang mga wika sa buong mundo. Sobrang nakakainteresado sa akin ang pagkatuto ng ibang mga lengguwahe.

Bakit Mormon Ako

Hindi ako miyembro ng simbahang ito sa buo kong buhay. Kundi dati isang katoliko ako. Noong labingwalong taon gulang ako, nakilala ko ang ilang mga kasapi ng Simbahan na nagpakilala ng mga misyonero sa akin. Nabinyagan ako bilang isang banal sa mga huling araw mga dalawang buwan pagkatapos nito. Ginawa ko ito dahil sa pakiramdam na mayroon ako sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinatotohanan nito sa akin pagkataops ko binasa ang Aklat ni Mormon na si Joseph Smith ay isang totoong propeta, at muling naipanumbalik ng Diyos ang Kanyang simbahan sa mundo sa pamamagitan niya. Totoong maraming batas na kailangan sundin sa Simbahan ni Jesucristo, pero lahat ay nararapat para sa tunay na kaligayahan at pagkakataong bumalik sa Diyos sa kabilang buhay. Nagpapamuhay ako ng lahat ng pamantayan ng pananampalataya ko sa simbahang ito dahil alam kong sa pamamagitan nito lamang puwede kong makita ang pamilya ko magpakailanman sa langit kasama si Kristo at ating Ama sa Langit.

Personal na mga Kuwento

Sa anong mga paraan nasagot ang iyong mga panalangin?

Kung may tanong ang kahit sinong tao kung totoo ang Diyos o kung gusto man niyang malaman ang katotohanan tungkol sa relihiyon o mga paniniwala ng mga miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang proseso ay madali. Kunin ang isang kopya ng Aklat ni Mormon at basahin ito. Naglalaman ito ng lahat na kalinangan malaman ng isang tao tungkol kay Kristo at Kanyang Simbahan. Pagkatapos ay magdasal sa Diyos nang may isang taos-pusong tanong, at ang pangako Niya ay ibibigay Niya ang katotohanan sa iyo padala mula sa Espiritu Santo. Nang gawin ko ang dalawang bagay na ito nang taos, nasagot ako at alam kong masasagot ka rin kung susunod ka sa parehas na halimbawa. Nagbago ito sa akin at magbabago siya sa iyo kung hahayaan mo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Aktibo ako sa ibang mga tungkulin sa aking relihiyon. Madalas akong nagtuturo linggo-linggo sa ibang mga miyembro ng aking pam-simbahang komunidad. Gayudin, mayroon akong iba;t ibang mga responsibilidad na makasegurong ilang tao na inaalagaan ko ay pinaalagaan sa mga espirituwal at temporal na kailangan.