mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Андрей Климаш (Andrey Klimash)

  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash

Tungkol sa Akin

Dalawampung taon na kaming kasal ng asawa ko. Mabait ang asawa ko at may anak kaming babae (larawan ng mag-ina ko ang nasa profile ko; isa lang ang asawa ko :). Isa akong doktor.

Bakit Mormon Ako

Sabik na sabik ako noonsa isang bagay na dakila, dalisay, at marangal, isang bagay na di ko nakita sa aking paligid at hindi ko maalala, ngunit naalala ng puso ko, at nadama nito ang pananabik na iyon. Agad kong natukoy ang pinanabikan kong iyon nang matagpuan ko ito: ang mga alituntunin ng ebanghelyo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Namumuhay ako ayon sa matataas na pamantayang moral, na gustung-gusto ko.