mormon.org Pandaigdigan
Максим (Maksim): Mormon.

Hi ako si Максим (Maksim)

Tungkol sa Akin

Ako’y isang masayang ama at mapagpasalamat na kaibigan. Gustung-gusto kong tulungan ang iba na sumaya at mahal ko ang buhay!

Bakit Mormon Ako

Sinimulan kong pag-aralan ang Biblia at bumisita ako sa iba’t ibang simbahan simula pa noong grade 5 ako (11 anyos). Parang uhaw ang aking espiritu. Noong 17 anyos ako, nakilala ko ang mga missionary ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at humingi ako sa kanila ng Aklat ni Mormon. Nang simulan kong basahin ito, at pagnilayan ang mga salitang nakasulat dito, nagpasiya akong magdasal at magtanong sa Diyos nang taimtim tungkol sa katotohanan ng Simbahang ito. Makalipas ang ilang buwan nabinyagan ako. Mahal ko nang buong puso ang Panginoon. Alam ko na Siya ang aking Tagapagligtas at Manunubos. At alam ko na Siya ay buhay at mahal Niya ang lahat ng tao sa mundo!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ako’y aktibong mamamayan ng aking bansa. Kasali ako sa maraming social projects. Madalas akong mag-organisa ng mga seminar para sa mga bata, tinuturuan ko sila na lahat ay may impluwensya sa pag-unlad ng bansa nila kahit sa maliliit na gawa. Ngunit kapag pinagsama-sama malaki ang magiging epekto nila sa pagpapabuti ng sitwasyon sa ating lipunan! Minsan din sa isang linggo nagtuturo ako ng ballroom dancing nang libre sa lahat ng gustong matuto. Nagpapasaya ito sa akin at sa mga tao sa paligid ko.