mormon.org Pandaigdigan
Devin: devinsupertramp, youtube, photography, Mormon.

Hi ako si Devin

Tungkol sa Akin

Ako si Devin, alyas DevinSupertramp sa YouTube. Nagkaroon ako ng talento sa pelikula sa murang edad, kahit nasira ko ang marami sa mga kamera ng mga magulang ko. Pakiramdam ko ang pinakamahusay na magagawa sa pelikula ay ang maiugnay ito sa iba sa mga kuwento ng buhay. Itinuloy ko ang hilig kong ito simula noon. Wala nang ibang pagpipilian; itinadhana ito, mahal ko ito. Ako ay naging YouTube videographer na nagbibigay ng inspirasyon. Gusto kong ipahayag sa mundo ang nakita ng mga mata ko. Palagay ko maraming tao ang kayang gawin ang gusto nila sa buhay. Pero, sa kung anong dahilan ay hindi nila ginamit ang taglay nilang kakayahan. Habang naiisip iyan, gusto kong tuparin ang mga pangarap ko, lumabas at kamtin ang lahat ng ito. Sa pagsasapelikula ng matitinding isports at video tungkol sa kalikasan ay nakapaglalakbay ako sa buong mundo at naipapakita sa mundo ang kagandahang dapat ikasiya nating lahat. Sa aking YouTube channel hinahayaan ko ang mga viewer na kumonekta, nang malaya, galugarin ang mundo, magbigay-inspirasyon, at marahil ay pagandahin pa ang mundo. Ipinapakita ko ang mundo sa paraan na hindi pa nakikita ng kahit sino. Talagang gusto ko ang ginagawa ko. Ang mundo ang naging opisina ko.

Bakit Mormon Ako

Habang mas nauunawaan ko ang mga turo ni Jesucristo sa aking buhay, nagiging mas totoo ang buhay. Nakita ko na ang iba’t ibang klase ng tao, at may isang bagay na nagbibigkis sa ating lahat. Iyan ay ang pagmamahal sa isa’t isa. Kapag iniisa-isa ko ang talagang mahalaga sa akin, laging nauuwi iyon sa pamilya ko at sa pagmamahal ng Tagapagligtas. Ang mga turo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay naglapit sa akin sa Ama sa Langit at kung gaano kahalaga ang ating Tagapagligtas sa buhay ko. Ang aking pananampalataya ay nagbibigay ng direksyon sa buhay ko at tinutulungan akong maging mas mabuting tao sa lahat ng ginagawa ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking pananampalataya sa pagiging mabuting halimbawa, sa paraan man ng pagdidirek ko ng video o sa natapos kong produkto sa YouTube. Nakikita ito ayon sa nakasaad sa mga banal na kasulatan: “Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa.” Mataas ang mga pamantayan ko noong kabataan ko, at ipinagmamalaki kong maibahagi ang ebanghelyo at maipamuhay ang mga pamantayan araw-araw at hindi ako lilihis dito kahit pilitin ako ng iba na maglabas ng isang video o mga titik sa isang awitin. Para sa akin paraan ito ng pamumuhay, at ang mga video na inilalabas ko ay naghahayag ng aking mga paniniwala at ng aking sarili.