mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Christian

  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa
  • Christian Vuissa

Tungkol sa Akin

Mahilig ako sa mga malikhaing sining. Kaya siguro paggawa ng pelikula ang naging trabaho ko. Ang kasaysayan, musika, potograpiya, arkitektura,—lahat ng ito ay sama-sama sa paglalahad ng kuwento sa pelikula. Nangaunti ang libreng oras ko nitong mga huling taon. Ang mountain biking, bike riding, at hiking ay nakakatulong para marelaks ako at muling sumigla. Tatlo ang anak ko, gustung-gusto kong palaging lumabas kasama sila. Madalas kaming manood ng sine o kumain sa labas. Ang edukasyon ay magandang biyaya sa ating panahon. Lubos ang pasasalamat ko sa pagkakataong makapag-aral sa USA at tumanggap ng bachelor’s at master’s degree. Kung may pagkakataon ako, mag-aaral ako ulit balang-araw.

Bakit Mormon Ako

Nakikita ko ang kagandahan, katotohanan, at liwanag sa mga turo ni Cristo na itinuturo sa aming Simbahan: na ang Diyos ang ating Ama sa Langit, ay may personal na interes sa ating pag-unlad, na maaari tayong personal na maakay ng Diyos sa mga espirituwal na karanasan, na nauunawaan namin ang layunin ng buhay dito sa mundo at makikita ito sa walang-hanggang pananaw, at na natanggap namin ang kaloob at paanyaya ni Jesucristo na bumalik sa ating tahanan sa langit balang-araw. Hangang-hanga at masaya ako sa yaman at lawak ng aking relihiyon.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sumapi ako sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa edad na 22 na ang hangad ay maglingkod sa Diyos at sa aking kapwa. Sa edad na 24 boluntaryo akong nagmisyon sa Germany para tulungan ang iba na mas mapalapit sa mga turo ni Cristo at isipin ang layunin sa buhay na ito. Ang pagtutuong mabuti sa mga espirituwal na bagay ay napakagandang karanasan. Natutuhan ko na ang araw-araw na pagdarasal at pag-aaral ng mga banal na kasulatan ang magdudulot ng kapayapaan, na mahirap hanapin ngayon sa magulong mundo. Hanggang ngayon, nadarama ko ang kapayapaang ito ng kalooban kapag masigasig kong pinag-aaralan ang mga espirituwal na mensahe ng aking Tagalikha. Bukod diyan, sinisikap kong magpakita ng espirituwalidad sa araw-araw na pamumuhay sa aking mga pelikula. Ang ganitong uri ng gawain ay kadalasang napakalalim na espirituwal na karanasan.