mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Юлия (Yulia)

  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya

Tungkol sa Akin

Mahilig akong magluto, maglaro ng ping pong, at mag-swimming. Hilig ko ang magpinta gamit ang watercolor at magburda ng mga larawan. Nag-aaral ako ng mga wikang banyaga. Kumakatha ako ng musika. Ako’y may 3 anak. Mayroon akong degree sa musika. Sa ngayon ako ay conductor ng isang youth music group. Magagaling silang tumugtog. Ang pagtulong ko sa kanila ay naghahatid ng inspirasyon at kaligayahan. Buong buhay akong naliligiran ng musika. Dito ko naipapahayag ang aking pagkamalikhain. Ang mga manunugtog na ito ay mga kaibigan ko at iisa ang aming mga paniniwala. Mahirap ang trabaho, pero masaya at nakakatuwa ito. Mahal ko ang mga bata. Kakaiba sila, pero napakaaktibo, mausisa, at masigasig. Tuwang-tuwa silang may matutuhang bago tungkol sa mundong ito. Magkakasama kaming naglalaro at natututo. Kapag interesado ang mga bata at nagkakasayahan, marami silang natutuklasan at natatamong tagumpay. Gusto kong maging perpekto at maging abala sa trabaho.

Bakit Mormon Ako

Malaking pananampalataya ang minana ko sa aking mga ninuno. Habang pinag-aaralan ko ang aking genealogy nalaman ko ang buhay nila, ang ginawa nila, sino ang mga kaibigan nila at ano ang pagkakilala sa kanila. Napakaligaya ko na malaman na kabilang ako sa marangal at karapat-dapat na mga pamilyang puno ng kagandahang-asal. Habang nagsusulat ng mga kuwento tungkol sa aking mga ninuno malinaw kong nakita ang partikular na mga pag-uugaling namana ng sumunod na mga henerasyon na napakahalaga sa akin. Nalaman ko na malaki ang impluwensya ng ebanghelyo sa aming buhay. Hindi ito garantiya na walang mga problema, gaya ng karamdaman, kawalan ng trabaho, pagsalungat ng ilang grupo ng mga tao at iba pa. Pero nang ipamuhay ko ang ebanghelyo, nagkaroon ako ng lakas na daigin ang mga hamon, tanggapin ang mahihirap na bagay na dumarating sa buhay ko at ituring itong pagkakataon para maging mas mabuti at mas mahusay. Alam ko kung sino ako. Ako ay anak ng Diyos. At ipinagkatiwala ko ang buhay ko sa Kanya. Hindi ito bulag na pagtitiwala, kundi hinihiling kong gabayan Niya ang buhay ko. Hindi ko hinihiling sa Diyos na gawin ang bagay na hindi ko mapaglalaanan ng oras at pagod ko. Para sa akin, ang buhay ko at ng pamilya ko ay mahalagang kaloob; itinatangi ko ito at sana mapuno ito ng pinakamaiinam na bagay na nais kong manatili sa aking alaala. Pagkaraan ng maraming taon nais kong gunitain at suriin ang aking landas at mga nagawa para matiyak na gusto ko ito, na wala akong pinagsisisihan at hindi nasayang ang buhay ko. Mahal ko ang Diyos. Natulungan ng Simbahan ang aking pamilya na malampasan ang mahirap na panahon ng aming buhay. Sinusuportahan kami nito ngayon. Sa Simbahang ito natagpuan ko ang kahanga-hanga at natatanging kaalaman na ang mga pamilya ay magsasama-sama magpakailanman. Ang kaalamang ito ay napakaganda, nagkakaroon tayo ng pananagutan---para ito sa kawalang-hanggan!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang isa sa hindi ko malilimutang mga karanasan bilang Kristiyano ay may kinalaman sa aking bayang sinilangan. Minsan ay naatasan akong bumuo ng komiteng tutulong sa aming lokal na pangasiwaan na pangalagaan ang parke at iba pang pasyalan. Bago iyon sa akin. Pagkakataon iyon para ibahagi ang mataas na pamantayan ng moralidad ng aking pamilya at ng mga miyembro ng simbahan sa mga tao sa aming paligid, at ipaalam sa kanila na Kristiyano kami, sa hangarin naming tanggapin ang paanyaya ng Panginoon na “paglingkuran ang aming kapwa.” Nalaman namin ang mga dapat sabihin, kinausap ang mga opisyal, at nagtakda ng petsa para sa mga aktibidad na kasama ang aming mga miyembro. Nakakatuwa---na makita ang lahat ng pamilya, kabataan at matatanda, na masasayang naglilingkod sa kanilang bayang sinilangan! Naorganisang mabuti ang gawain at masayang naisagawa. Palaging may positibong mga komento dahil isa pang lugar sa kanilang bayan ang naging mas malinis at kaaya-aya. Lahat ay masaya sa resulta! Naturuan ko ang young women sa ward namin. Iba-iba ang ugali nila, iba-iba ang pagpapalaki sa kanila at maaaring bata pa sila, pero marami na silang karanasan. Nakakamanghang makita kung paano sila natutulungan ng payo sa mga lesson na lalong pahalagahan ang sarili at pahalagahan ang pagkakaiba ng kanilang personalidad. Natutuhang mahalin ng mga bata ang kanilang pamilya at maging masaya sa piling nila. Pinauunlad nila ang kanilang mga talento; pinag-iisipang mabuti ang mga mithiin at prayoridad nila sa buhay. Sa kanilang kabataan, nagkakaroon ng lakas ang mga babae na umiwas sa droga, alak, at sigarilyo, sa pornograpiya at malaswang pananalita, sa pagsasayang ng oras sa social network sa Internet. Disente silang manamit, nakikinig sa magandang musika, iniimpluwensyahan sa kabutihan ang mga kabarkada dahil sa maganda nilang halimbawa. Ipinagmamalaki ko ang tagumpay ng mga batang ito; hanga ako sa pagmamahal nila sa buhay, sa mga kaibigan at kung paano sila namumuhay nang may tiwala. Marami silang magagawa sa mga pamilya at lipunan.