mormon.org Pandaigdigan
David Frost: connecticut, mindoro, quezon city, rizal, basketball, tennis, Mormon.

Hi ako si David Frost

Tungkol sa Akin

Ako ay ang bunso sa pamilya ko, tatlo po kami mag-kakapitd. Nag-aaral na ako sa kolehiyo sa Brigham Young University (BYU) at ang course ko ay marketing, at gusto ko sana makuha ang trabaho na may negosyo sa Pilipinas para makabalik ako doon. Ang mga hilig ko ay mga ibang klase ng isports katulad ng basketball at tennis. Mahilig din ako mag drawing kasi gusto ko gamitin ang creative bahagi ng utak ko. Dati naging missionary ako sa Pilipinas para sa dalawang taon. Nakarating ako sa Quezon City, mga ibang bahagi ng Rizal, at sa Occidental Mindoro. Napakaganda ang aking karanasan sa Pilipinas at nagpapasalamat ako na nakapunta ako doon.

Bakit Mormon Ako

Unang una ang dahilan ko kung bakit ako ay Mormon ay dahil sa mga magulang ko, lumaki ako sa simbahan na ito at nagturo sa akin ang aking mga magulang ng mga alintutunin ng simbahan na ito nagsumula noon bata pa ako. Kahit lumaki ako sa simbahan dumating ako sa panahon kung saan kailangan kong malaman para sa aking sarili ko totoo ang simbahan na ito. Nagkaroon ako ng patotoo ng katotoohanan ng simbahan na ito sa pamamagitan ng pagbabasa sa Aklat ni Mormon, sa pagtatanong sa Diyos kung totoo ang simbahan na ito, at sa pamumuhay ng mga pamantayan sa simbahan. Dahil ginawa ko ang mga bagay na yon, nararamdaman ko ang espiritu santo lagi at naging masaya ako lagi, dahil diyan nalalaman ko na ang simbahan na ito ay totoo. Nakikita ko ang kaibahan sa buhay ng mga tao na tinatangap ang ebanghelyo kaysa sa mga tao na tumatanggi at mas masarap talaga ang buhay natin pag sundin natin ang mga kautusan ng Diyos, at yan ay isang malaliking patotoo sa akin na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay totoo!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang pinakmahalagang bahgi ng pagiging meymbro ng simbahan na ito ay kung paano ipinamumuhay ang isang tao ang paniniwala nila. Para sa akin sinusunod ko lang ang mga kautusan at mga payo dito sa simbahan na ito kahit nakaka-iba siya sa mga paniniwala ng mga ibang tao. Sinisikap ko maging mabait sa bawat tao na nakilala ko at sinisikap ko tulungan at lingkuran sila. Mas masarap ang buhay natin kapag makatulong tayo sa mga tao na nahihirapan.