mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si 玉屋 晃生 (Tamaya Kosei)

  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya
  • Kosei Tamaya

Tungkol sa Akin

Nakatira ako ngayon sa Uji City, Kyoto, malapit sa world heritage sites ng Byodoin Temple at Ujigami Shrine. At Uji ang lugar na pinangyarihan ng Genji Monogatari, na isinulat ni Shikibu Murasaki, ang unang bantog na nobelistang babae. Nagtatrabaho ako ngayon bilang pottery craftsman sa gitna ng kariktan ng apat na panahon. Naging ceramics instructor ako sa Thailand sa Chulalongkorn University at sa Estados Unidos sa Brigham Young University. Nagtuturo ako ngayon ng pottery sa aking studio sa bahay sa mga taong may kapansanan para matulungan ko silang makapagsarili. May mga pottery exhibit ako sa maraming lugar, kung saan nagtuturo ako at naiimpluwensyahan din ng maraming taong nakikilala ko. Mahilig ako sa sports, pagbabasa, pagpunta sa mga art exhibit, paglalakbay para malibang, at pagluluto. Napakasaya ko kapag kasama ko ang pamilya ko.

Bakit Mormon Ako

Ang Lumang Tipan, Eclesiastes 3:11: “Ginawa niya ang bawa’t bagay na maganda sa kapanahunan niyaon: inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anopa’t hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Dios mula sa pasimula hanggang sa wakas.” Binabasa ko ang mga banal na kasulatan at nagdarasal nang mag-isa at kasama ang aking pamilya araw-araw, at sa araw ng Linggo ay nagsisimba ako para sumamba at maglingkod sa iba. Lahat ay kalooban ng Diyos—mga sandaling masaya, mahirap, mabuti, at masama. At lahat ng sandali ay maganda. Ipinahayag ni Pangulong Monson, ang buhay na propeta ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw : “Hingin ang patnubay ng langit sa bawat araw. Mahirap mabuhay nang puro pag-aalala sa hinaharap; ngunit ang mabuhay nang nilulutas unti-unti ang problema sa ngayon ay mas madali. Bawat isa sa atin ay maaaring maging tapat sa loob ng isang araw—at tapos ay sa susunod na araw, at sa susunod pa pagkatapos niyon—hanggang sa buong buhay tayong gabayan ng Espiritu, habambuhay na malapit sa Panginoon, habambuhay na gumagawa ng mabuti.”

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Isa sa mga paborito kong kasabihan ang “Ang pakikiharap [sa iba] ay nagpapayaman sa buhay, at sa mga paghihiwalay nagiging makabuluhan ang buhay.” Bilang miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, marami na akong nakaharap na mga tao. Kahit ngayo’y nakikihalubilo ako sa maraming iba’t ibang tao. Kapag mas marami tayong pagkakataong pahalagahan at suportahan ang isa’t isa, magiging mas mayaman at makabuluhan ang ating buhay. Kapag sinikap kong matutuhan ang ebanghelyo ni Jesucristo at ipinamuhay ko ito, talagang madarama ko ang tunay na kabuluhan ng buhay ko.