mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si まつもとゆきひろ (Matsumoto "Matz" Yukihiro)

  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro

Tungkol sa Akin

Ako’y mula sa Yonago City, sa Tottori Prefecture, sa Japan. Maliit ang populasyon ng Yonago City, pero maganda ito at nabiyayaan kapwa ng karagatan at kabundukan. Naging interesado ako sa programming bago ako nag-high school, at simula nang mag-aral ako ng computer science sa Tsukuba University, naging programmer na ako. Simula 1993 dinidisenyo at inaayos ko na ang open-source Ruby programming language. Ang Ruby ay popular na ngayon na programming language sa buong mundo, at gamit ito sa maraming larangan, pati na sa web. Simula noong 1997 nakatira na ako sa Matsue City, sa Shimane Prefecture, na di-kalayuan sa lugar na kinalakhan ko. Maganda rin ang lungsod na ito. May asawa ako at apat na anak. Ang dalawang nakatatanda kong mga anak ay nag-aaral sa Tokyo, at ang dalawang nakababata—isang lalaki at isang babae—ay kapiling namin.

Bakit Mormon Ako

Ang unang nagtulak sa akin para alamin ang tungkol sa Simbahan at ebanghelyo ay nang mabinyagan ang mga magulang ko, noong bata pa ako. Sa palagay ko malaking hamon sa mga magulang ko ang maging Kristiyano dito sa bansang Japan na hindi Kristiyano. Pagkatapos ay pinalaki ako sa ebanghelyo, at nag-aral ako sa kolehiyo at nagsimulang mamuhay nang mag-isa. Nang taimtim akong nagdasal tungkol sa aking pananampalataya, natanto ko na may pananampalataya na ako kay Jesucristo. At naglingkod ako bilang full-time missionary para masabi ko ito sa iba.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naging missionary ako sa Japan Okayama Mission. Simula noon nakapaglingkod na rin ako sa ilang tungkulin sa Simbahan. Ako ngayon ang first counselor sa Matsue Ward bishopric. Dito, kung saan di-gaanong marami ang miyembro ng Simbahan, tungkulin ko ring turuan ang mga bata sa Primary at ang mga kabataang dumadalo sa seminary.