mormon.org Pandaigdigan
Joshua Jacobs: artist, drawing, painting, Philippines, Tagalog, art, Mormon.

Hi ako si Joshua Jacobs

Tungkol sa Akin

Mahilig akong mag-drawing, mag-painting, at lahat ng uri ng art. Iyan ang paborito ko. Lagi ako nagdedrawing o kaya nagsesketch ng mga mukha, tao, hayop, bundok, o kahit ano ang makikita ko. Naghahanap ako parati ng pwede kong i-drawing. Nagmission ako sa Philippines, kaya marunong ako sa English, Tagalog, at Ilocano. Mahilig akong matuto. Malaki ang Pamiliya ko. Labing-isa kaming magkakapatid. Sobrang masaya ang pamiliya namin. Palagi.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil masaya ako dito. Nagpapatuloy akong sumusunod sa mga patakaran ng simbahang ito dahil alam ko na ito ay gumagabay sa aking magkaroon ng kaligayahan. Dito ko lang natanggap yung kapatawaran sa mga kasalanan ko. Dito, naramdaman na mahal ako ni JesuCristo. Sobrang maganda ang mga pakiramdam na yon. Kapag nagbabasa ako ng Aklat ni Mormon or nagsisimba, nararamdaman ko ang Espiritu Santo.Nakakatanggap ako ng mga kasagutan sa mga panalangin at tanong ko. Alam ko sa buong puso ko na ito ang totoong simbahan ni JesuCristo sa mundo ngayon, at gusto ng Diyos na maging masaya ako.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Marami akong ginagawa para ipamuhay ang aking pananampalataya. Nagbigay ako ng dalawang taon para mag-mission sa Pilipinas. Iniwan ko ang personal na buhay ko para ibigay sa paglilingkod sa iba. Nadestino ako sa Nueva Ecija at Tarlac Provinces. Nagturo ako sa mga tao, naglingkod at nanghikayat sa iba na lumapit sila kay JesuCristo. Maliban doon, sinisikap kong gawin ang tama, at sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Kahit minsan may pagsubok, alam kong tinutulungan ako ni JesuCristo. Masaya ako dito. Alam ko na ito ang totoong simbahan ng Diyos.