mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Luis

  • Luis Navarro
  • Luis Navarro
  • Luis Navarro
  • Luis Navarro

Tungkol sa Akin

Gusto kong may bago akong matutuhan araw-araw. Masaya ang buhay kapag naiisip mong isang hamon at pakikipagsapalaran ang bawat araw. Gusto kong mabasa, mapakinggan, at makita ang anumang makakatulong sa aking pag-unlad. Hilig ko ring manood ng sine kasama ang pamilya ko. Iyan ang paborito kong libangan! Isinilang at lumaki ako sa Santo Domingo, Dominican Republic (ang Caribbean), at gustung-gusto ko ang trabaho ko: pagandahin ang mga produkto at serbisyo! Ako’y advertising executive at communicator. Natutulungan ko ang mga negosyo at kompanya na mailarawan ang kanilang mensahe at maipahatid ito sa kanilang mga kustomer. At palagi akong naghahanap ng mga bagong ideya sa pagtatayo ng mga bagong negosyo, para sa amin at sa iba. May dalawa akong magagandang anak at asawa ko ang aking matalik na kaibigan, tagapayo, at partner (ang mahal ko). Ang pamilya ko ang pinakamahalaga sa akin. Ito ang nagbibigay ng kahulugan at sigla sa aking buhay. Noong bata pa ako tinanong ko minsan sa sarili ko, ‘Bakit ginagawa ng lahat ang ginagawa ng iba? Nag-aasawa ang mga tao, nagkakaanak, at pinapalaki sila. Ginagawa ng lahat ang ginagawa ng iba pa!’ Hindi pa tayo nakakaunawa noong mga bata pa tayo. At, habang lumalaki tayo, nakakaunawa na tayo. Masaya ako na nagagawa ko ang ginagawa ng lahat!

Bakit Mormon Ako

Nalaman ko ang tungkol sa Simbahan noong bata pa ako. Ang lola ko sa tatay ko ay miyembro ng Simbahan bago pa ako isinilang. Siya ang nagturo sa akin tungkol sa Simbahan, sa mga turo at alituntunin nito. Naalala ko na nalaman ko na magkakasama ang mga pamilya magpakailanman. Iyon ang naghikayat sa akin na matuto pa at kalaunan ay magpabinyag. Nangyari iyan noong 13 anyos ako, nang magbakasyon kami sa New York. Nakapagsimba ako roon at nadama ang pagmamahal ng mga miyembro ng ward. Nadama ko na kabilang ako, at iyon na ang simula. Nagpapasalamat ako na nakilala ko si Jesucristo at ang Kanyang mga turo. Maraming biyaya ang Diyos sa akin, at alam ko na ang mga alituntuning natutuhan ko ay totoo; kapag ipinamuhay ko ito, napagpapala ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nagmisyon ako nang dalawang taon sa Costa Rica. Bukod pa riyan, nagkaroon ako ng pagkakataong maglingkod sa Simbahan, bilang teacher, lider ng kabataan, coordinator sa pagtuturo ng ebanghelyo, at iba pa. Ako ngayon ang bishop sa aming ward. Magagawa ko lamang ang tungkuling ito kung buong puso kong sisikaping sundin ang Diyos at mamahalin ang iba. Hindi ako perpekto, pero sinisikap kong maging katulad ni Cristo sa araw-araw. Sa tulong Niya, posible ito sa bawat araw. Ang lalo kong ikinatutuwa ay ang nakikilala ko nang husto ang mga miyembro nang mas personal at natututuhan kung paano sila ilapit kay Jesucristo para mapalakas at matulungan Niyang umunlad sila.