mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Ness

  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook
  • Vanessa Cook

Tungkol sa Akin

Hi, ako�si Ness. Nakatira ako sa London, England, kung saan dancer ako. Nagtatanghal ako, nagtuturo at nagsasayaw sa mga dance at theatre company sa kasalukuyan. Nagtatrabaho ako bilang aerial dancer, na ibig sabihin ay kailangang sumayaw ako habang nakabitin sa ere. Masaya ako kapag nakabitin sa ere. Gusto ko ang trabaho ko kasi nagpapalakas ito ng katawan ko sa araw-araw, katrabaho ko ang mga taong malikhain at tulung-tulong kami sa pagbuo ng mga sayaw gamit ang aming mga ideya, madalas kong makita na naliliwanagan ang mga estudyante sa mga klase ko at palagi akong nagbibiyahe. Bukod sa biyahe sa trabaho, nagbibiyahe rin ako kapag gusto ko. Kagagaling lang naming magbiyahe ng kapatid kong lalaki mula Guatemala hanggang Peru. Natutuwa akong makita kung paano namumuhay at nakikihalubilo ang ibang tao dahil paalala ito sa akin na ang kultura ko ay isang paraan lang ng pamumuhay. Hindi ako nagsasawang makita ang mga bagong lugar, sa katunayan, kapag dama kong naiinip na ako, tinitingnan ko ang mapa ng mundo at nagpaplano na ng paglalakbay para muli akong sumigla. Hilig ko ang scuba diving dahil parang paglipad ito sa ilalim ng tubig. Hilig ko ang magbisikleta kapag patakipsilim na, dahil� parang paglipad din ito. Gusto kong tumatalon sa mga trampoline kasama ng mga pamangkin ko. Masaya akong tumatawa kasama ang pamilya ko at mga kaibigan. May funny book ako para maalala ang lahat ng nakakatuwang sandali para kapag hindi masyadong makulay ang buhay�, maaalala ko pa rin ang masasayang sandali at muling tatawa. Sana habampanahon akong makapagsayaw/tumakbo/magpihit ng cartwheel!

Bakit Mormon Ako

Kapag may dahilan ako na gawin ang isang bagay, doon lang ako nangangakong gawin ito. Sa pagsisimba ko, palagi kong naririnig na binibigyang-diin at inaanyayahan ang lahat na alamin kung tunay at totoo nga ba ang mga itinuturo dito. At sa paghahanap ko ng dahilan sa pamumuhay bilang Mormon�nakita kong mahirap tanggihan ang mga turo ni Jesucristo (na matatagpuan sa Biblia at sa Aklat ni Mormon). Kapag pinag-aaralan ko ang mga ito nahihikayat ako na lalo pang magpakabuti; mas magpakabait, mas magpasensya, mas mapagbigay at makatarungan. Kapag sinisikap kong iayon ang buhay ko sa mga itinuturo ni Jesus�, nakadarama ako ng kapanatagan at positibo ang pananaw ko sa iba at sa mga situwasyon ko sa buhay. Nakasaad sa mga turong ito na puwedeng magbago, na hindi kailangang ulitin ng isang tao ang di-mabubuting pag-uugali. Naniniwala ako na posibleng magbago at nagpapasalamat ako sa relihiyon na nagtuturo ng alituntuning ito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang ibig sabihin ng pamumuhay ng aking relihiyon ay araw-araw na taimtim na pananalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan paggising ko. Nagdarasal din ako kahit saan at kahit anong oras, basta kailangan. Pinalalakas nito ang dahilan ko na mamuhay bilang Mormon dahil nadarama ko muli ang kapayapaan at hindi ito alaala lang na minsan kong naranasan at kailangang sikaping tandaan. Nasisiyahan akong magsimba dahil nakakasalamuha ko ang mga tao na madalas ay ibang-iba sa akin, pero pareho kami ng pinaniniwalaan. Marami akong natututuhan sa pagtuturo ng mga lesson o pag-oorganisa ng mga aktibidad para sa mga tao sa lahat ng edad sa simbahan. Nasisiyahan ako na naaanyayahan akong tumulong sa mga tao sa isang partikular na panahon at pagkatapos ay nag-iiba ang asaynment ko. Bawat pag-anyaya ay may bagong itinuturo sa akin tungkol sa ibang tao at sa sarili ko. Marami akong masasayang alaala ng pagtulong sa iba sa aming simbahan, at sa pagtulong nila sa akin. Para sa akin, ang simbahan ay napakagandang lugar para matutuhang mahalin ang iba at kung minsan parang kapamilya ko rin sila.