mormon.org Pandaigdigan
Tyler Burton: San Pablo, Philippines, Wrestling, Santa Rosa, Boac, Lemery, Mormon.

Hi ako si Tyler Burton

Tungkol sa Akin

Ako po ay isang misyonero sa San Pablo. Bilang mga misyonero, nagbabahagi kami ng mensahe ng Ang Panunumbalik Ng Ebanghelyo sa mga tao. ipinapaliwanag namin ang mga simpleng katotohanan tulad ng ating pupuntahan pagkatapos ng buhay na ito, kung saan tayo nanggaling, at kung paano matatamo natin ang tunay na kasiyahan dito sa mundo. Minsan, mahirap and gawain namin, pero sobrang masaya ang bunga niya.

Bakit Mormon Ako

Sa totoo lang, ayokong manatiling Mormon kung hindi totoo Ang Aklat ni Mormon. Bilang saksi at ebidensiya, isinalin ng propetang Joseph Smith ang Aklat ni Mormon mula sa mga laminang ginto para patunayan na muling binalik ni JesuCristo ang kanyang simbahan. Ang aklat na ito ay nagsulat ng maraming propeta sa sinaunang Amerika. Pinayo ng isang propeta sa aklat na ito na itanong sa Diyos, "kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo." Sinunod ko ang payo niya noong 2007. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinagot ako ng Diyos.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking pananalig sa pamamagitan ng mga simpleng kilos araw-araw. Katulad ni JesuCristo, sinusubukan kong tulungan ang aking kapwa-tao. Siyempre palpak ako minsan at kailangan kong magsisi, pero alam ko na ito ang daan patungo Niya. Binabasa ko rin Ang Aklat ni Mormon para maunawaan ang kalooban ng Diyos sa aking buhay.