mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Angie Pamela Wong Diaz

  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong

Tungkol sa Akin

Hilig ko ang magluto at kumain. Ang cooking show ko ay kaiba dahil itinuturo ko ang ebanghelyo at pagluluto sa pamilya, na mahalaga. Sa kusina, nagkakaisa tayo, bumubuo ng tradisyon, at nagpapakita ng pagmamahal; nagtutulungan, nagpapasalamat, at nagbabahagi sa ating mga anak. Iyan ang itinuro ng mga magulang ko, at ito ang itinuro ko sa mga anak ko noon pa man. Gamit ang mga resipe, kurso, at workshop, tinuturuan ko ang kababaihan kung paano sila uunlad sa self-reliance sa tahanan. Hindi madali para sa kababaihan na may mga problema, may tahanan, trabaho, at mga anak, pero magagawa ito. Araw-araw paggising ko ay nagdarasal ako para simulan ang magandang, panibagong araw. Nakangiti at masaya ako para maging madali ang lahat. Abala ako sa trabaho ko bilang ina ng tatlong batang paslit. Sila ang priyoridad ko sa buhay. Ang napakabait kong asawa ang aking haligi. May show kaming mag-asawa at nagtutulungan kami sa pamilya. Sinisikap kong kamtin ang mga mithiin ko at pinagbubuti ko, bilang nag-iisang babae sa channel na nasa show na iyon, at lagi kong sinisikap tulungan ang iba. Alam kong naituturo ko ang ebanghelyo, at ako ay halimbawa sa sarili ko at sa iba.

Bakit Mormon Ako

Pinalaki ako ng mga magulang ko sa Simbahan. Ako’y isang Mormon. Sa buhay na ito natuto ako bilang tinedyer, tumanda ang isip ko, at nasusunod ko ang pamantayan ko. Dahil sa mga karanasan ko, naunawaan ko na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang totoong Simbahan. Nagdasal ako para maunawaan ito, at nakatanggap ako ng sagot. Araw-araw itong pinagtitibay sa mga biyayang natatanggap ko at sa pagkakataong umunlad. Alam ko na ako ay anak ng Diyos, na Siya ay buhay, na ibinigay Niya si Jesus na aking Tagapagligtas, at ako ang magpapasiya kung susundin ko Siya o hindi. Sinagot Niya ang mga dasal ko. Sa buhay ko, naunawaan ko na kailangan nating tingnan ang positibo sa ating mga pagsubok upang umunlad. Dahil sa ebanghelyo, madaling makayanan ang mga hirap ng buhay. Iyan ang itinuturo ng ebanghelyo sa akin araw-araw. Nakikita ko ito sa mga anak ko kapag tinuturuan ko sila ng ebanghelyo, at kapag nagdarasal, at nagpapasalamat at humihiling sila. Iyan ang dahilan kaya alam ko na ito ay totoo, dahil nakikita ko ito sa buhay ko at sa pamilya ko. Mas pinalalakas kami nito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang relihiyon ko sa paglilingkod, iyan ang turo ng Guro. Naaalala ko nang mithiin kong maglingkod sa retirement home sa aming lugar. Dinadalhan ko sila ng pagkain sa Pasko, nireregaluhan, at binabasahan sila o nakikinig sa kanilang pagkukuwento. Napakaganda ng karanasang iyon. Marami akong natutuhan, at katuwang namin ang mga kabataan ng Simbahan. Sa TV show, sinusunod ko ang natutuhan ko sa pag-iimbak ng pagkain at pangangasiwa sa tahanan para harapin ang mahihirap na sandali nang may positibong pananaw para magtagumpay ako. Araw-araw, ipinamumuhay ko at ng pamilya ko ang aking relihiyon para paghusayin pa namin. Hindi ako perpekto, pero sinisikap kong tulungan ang talagang nangangailangan. Gustung-gusto kong tumulong sa iba at ituro ang kaunting nalalaman ko. Ang resipe sa pagluluto ay tulad ng pananampalataya. Sa ebanghelyo, kailangan ang iba’t ibang sangkap para maging masarap ang pagkain. Ganito rin sa pananampalataya, sa ebanghelyo, pagmamahal, pamilya, karisma, at pagiging halimbawa. Sa pagtulong sa ating kapwa-tao sa mga bagay na ito, makakapagluto tayo ng masarap na pagkain. Lahat ng sangkap ay nasa ating kusina, pero di natin alam kung paano ito gamitin nang wasto para makaluto ng espesyal na putahe. Dapat din nating ipamuhay ang mga sangkap araw-araw para maging masarap ang ating pagkain at gumanda ang ating buhay. Iyan ang itinuturo ng ebanghelyo at marami pang iba, kaya isahog natin iyan sa ating pananampalataya.