mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Al

  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns

Tungkol sa Akin

Lumaki ako sa hilagang Utah at walo kami sa pamilya. Sa edad na 12 nakaligtas ako sa cancer at nagbago ang buhay ko. Kalaunan ay nagmisyon ako para sa Simbahang LDS sa Paris, France, nang dalawang taon. Pagbalik ko pinakasalan ko ang babaeng pinangarap ko, si Lisa, na mahal na mahal ko. Matagal niyang tiniis ang trabaho ko bilang pyrotechnician at estudyante, eksaktong 10 taon. May apat na anak kami at nag-ampon ng dalawa, nanirahan kami sa lahat ng panig ng bansang ito, at nakipagsapalaran sa buhay. Ngayo’y naninirahan kami sa maliit na bayan sa Texas kung saan ako ang pediatric dentist doon at ang asawa ko ay may dance studio at tumutulong sa pamamahala sa aking klinika. Aampunin namin ang ikapito naming anak at pinag-iisipan namin kung paano pa kami magiging abala sa buhay. Gustung-gusto ko ang Nebraska football, pamimingwit, at mga paputok at paggugol ng oras sa piling ng aking pamilya at asawa. Hindi ako perpekto, ngunit sinisikap kong gawin ang lahat ng makakaya ko. Lubos kaming pinagpala ng Panginoon.

Bakit Mormon Ako

Una sa lahat, Mormon ako dahil lubos akong naniniwala na si Jesucristo ang aking Tagapagligtas. Sa Kanyang halimbawa at sakripisyo, mapapabuti ko ang buhay ko at ang buhay ng iba at liligaya ako, kahit sa gitna ng pinakamatinding kalungkutan. Dahil sa totoong mga pangako at itinuturo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw napapalapit ako sa Diyos at sa Kanyang mga paraan at naihahatid ang mga pangako ng labis na kaligayahan sa aking buhay. Mormon din ako dahil lubos akong naniniwala na ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos. Ilang beses ko nang nabasa ang aklat na ito at alam ko na naglalaman ito ng ebanghelyo ni Jesucristo. Alam ko rin na ang mga nagbabasa ng aklat na ito ay mahihiling sa Diyos nang may pananalig na ipaalam sa kanila ang sagot na natanggap ko, na ito ay totoo. Lubos din akong naniniwala kay Joseph Smith, na tumulong na ipanumbalik ang totoong Simbahan ni Cristo at tumulong sa Diyos para mapasaatin ang Aklat ni Mormon. May ipinadama sa akin ang Diyos na nagpatibay rito at nawala ang alinlangan sa aking isipan. Alam ko na hindi tayo iniwan ng Diyos para mamuhay nang mag-isa. Naniniwala ako na nagsusugo ang Diyos ng mga propeta para gabayan ang Kanyang mga tao. Ginawa Niya iyon noong unang panahon at hanggang ngayon. Alam ko na tumawag ang Diyos ng isang tao para maglingkod bilang Kanyang propeta sa ating panahon. Mula kay Joseph Smith hanggang sa kasalukuyang propeta na si Thomas Monson, wala akong alinlangan na pinamumunuan ng Diyos ang Kanyang Simbahan sa pamamagitan ng propeta at mga apostol. Taos at walang-hanggan ang aking patotoo sa katotohanang ito. Sa huli, ako’y isang Mormon dahil sa itinuturo nito sa akin ang uri ng pamumuhay at sa mga pangako na makakapiling ko ang pamilya ko magpakailanman, hindi lang sa buhay na ito, sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa Simbahang ito lamang matutupad ang mga pangakong ito. Ang kapangyarihang ibuklod ang mga pamilya magpakailanman ay narito at nagdudulot ng malaking kaligayahan sa buhay ko. Ako’y isang Mormon matapos ang mga karanasan ko sa buhay na nagsabi sa akin na ako ay nasa tamang lugar. Sinabi sa akin ng Diyos at may mga dakilang bagay Siyang nakalaan para sa akin kung mamumuhay ako ayon sa nais Niya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa maraming paraan. Narito ang ilan. Mahal ni Cristo ang mga batang paslit at sinabihan tayo na higit silang tularan. Dahil dito pinaligiran ko ng mga bata ang buhay ko, sa trabaho at sa tahanan. Magandang halimbawa sila sa akin, at napakapalad kong makita ang mundo ayon sa kanilang pananaw. Sa trabaho man, kung saan isandaang bata ang nakikita ko sa isang araw, o sa bahay kasama ang pitong anak ko, napakasaya ng buhay ko na nakapaligid sa akin ang mga bata. Nauunawaan ko na kung bakit gustung-gusto ni Cristo na nakapaligid sa Kanya ang mga bata. Ang paglalaan ng buhay ko sa pagtulong sa mga bata ay nagpaunawa sa akin ng tunay kong layunin sa buhay. Ako’y isang pediatric dentist. Wala akong gaanong alam tungkol sa accounting, ngunit sinabi ng Diyos na magagawa Niya ang mahihinang bagay na maging malakas. Sa aming lokal na Simbahan ako ang clerk at accountant sa aming kongregasyon. Tinutulungan at tinuturuan Niya akong malaman ang mga bagong bagay. Lahat ng paglilingkod sa aming Simbahan ay ginagawa nang walang bayad, at ang pagbibigay ng aking oras sa Diyos at pagpapahalaga sa pagtulong Niya sa akin ay tunay na pagpapala. Ipinamumuhay ko rin ang aking relihiyon sa pagsasabuhay ng itinuturo nito sa akin araw-araw. Tinuturuan ako nito na maging masipag. Tinuturuan ako nito na maging tapat. Itinuturo nito na lahat ng anak ng Diyos ay pantay-pantay at dapat tratuhin nang gayon. Itinuturo nito na lagi akong mag-aral. Itinuturo nito sa akin na sikaping gumawa ng kaibhan sa buhay ng mga tao. Itinuturo nito sa akin na ibahagi ang ibinigay sa akin ng Diyos. Itinuturo nito sa akin na kailangang sikaping gumawa ng mabuti kung nais mong lumigaya. Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pagsisikap na gawin ang bagay na sinisikap nating lahat na makamtan: kaligayahan. Pinipili ng ilan ang popular na mga paraan kapalit ng panandaliang kasiyahan o pinipili ang mas madaling paraan dahil sa pangako nitong katuwaan o gantimpala. Pinipili ng iba ang paraang tila mas makatwiran o tanggap. Gayunman, ipinamumuhay ko ang relihiyon ko sa pagsisikap na piliin ang paraang nais ng Diyos at dahil alam kong nais Niya akong tunay na lumigaya. Dahil diyan madalas akong ngumiti bawat araw, dahil alam ko ang plano ng Diyos para sa akin.