mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Kristy

  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass
  • Kristy Glass

Tungkol sa Akin

Ako’y isang asawa. Ako’y may dalawang anak na babae. Ako’y propesyonal na actor na nagtatrabaho sa New York City. Ako’y PTA Mom. Ako’y isang blogger. Ako’y bagitong photographer at fiber artist. Tinutuklas ko ang aking sarili sa paglalakad ko sa mga kalyeng ito. Ako’y isang Mormon.

Bakit Mormon Ako

Kahit lumaki akong Mormon, na-convert na lang ako nang magkaedad na ako. Noong magti-tinedyer na ako nagpasiya akong subukan ang isang eksperimento. Susundin ko ang mga kautusang ibinigay sa akin, at titingnan ko kung ano ang mangyayari. Matapos ang pananampalataya, panalangin, katapatan at kaunting panahon, natuklasan ko na ang pagsunod ay = mga pagpapala. Totoo ang pormula na iyan at hindi ako kailanman binigo nito. Iyan ang dahilan kaya Mormon ako.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa araw-araw sinisikap kong mabuti na magdasal at basahin ang aking mga banal na kasulatan. Kapag nagagawa ko ang mga mithiing ito sa araw-araw, mas maganda ang araw ko, kahit ano pa ang mangyari. Bukod pa diyan, sinusuportahan ko ang asawa ko sa paglilingkod niya sa aming kongregasyon bilang Bishop, at nagtuturo din ako sa 3 taong gulang na mga bata sa Primary.