mormon.org Pandaigdigan
Josef: Wika, Siyensiya, Filipino, Anak, Intsik, Mormon.

Hi ako si Josef

Tungkol sa Akin

Sa Pilipinas ako ipinanganak, pero nakatira ako ngayon sa States. Ako ay ang ika-dalawa sa tatlong anak ng aking Nanay. Ang Nanay ko ay isang guro at convert sa simbahan na ito. Sa California ako ngayon bilang isang misyonero na nagsasalitang Mandarin. Mahilig akong mag-aral ng mga iba't ibang wika. Mahilig din akong mag-basa, mag-sulat ng mga kuwento, mag-hugit. Pagkatpos ng misyon ko, ako'y mag-aaral ng Architecture.

Bakit Mormon Ako

Ako ay Mormon kasi binasa ko Ang Aklat ni Mormon at nagdasal ako para tanungin ang Diyos kung totoo yung aklat na iyon -- at sa pamamagitan ng kanyang Banal na Espiritu, ipinaalam niya saakin na totoo yung aklat. Sinagot niya ako. Ako ay lumaki sa simabahan na ito pero di ako parating naniwala sa lahat ng mga turo at lahat ng mga kautusan na itinuturo nito. Noong bata pa ako, itinuruan ako ng aking Ina na mahalin ang Diyos pero nung lumaki ako, nawala ang paniniwala na ito dahil sa mga iba't-ibang di gaanong mabuting mga pangyayari sa buhay ko. Malungkot ako noon. Ginawa ko ang lahat ng sabi ng ibang makakadala ng ligaya sa puso -- musika, palabas sa sinehan, video games, pag-party, lahat! Pero walang bagay ang makapagbigay ng kaligayahan at kapayapaan. Sa buhay na ito, lahat tayo'y naghahanap ng kapayapaan, ng kaligayahan, at ng kasiyahan. Itong mga bagay ng mundo na ito ay hinding makabibigay ng matatag na mga pakiramdam na ito. Isang gabi, ako'y nagdasal -- matagal na kong di nakapagdasal. Kakatapos ko palang basahin na mag-muli ang Aklat ni Mormon nang nagsimulang magdasal ako. At doon ay ako ay nakaramdam na di kong maisalarawan na kasiyahan at kagalakan. Alam ko na iyon ay hindi ko sariling kayang gawin -- ito lamang ay galing sa Diyos. Diyan ko nalaman na totoo yung Aklat ni Mormon, at totoo yung lahat ng itinuro saakin ng simbahan noong bata pa ako, at nalaman ko na mahal ako ng Diyos. Dahil dito, ako ay Mormon.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa pagsunod kay Jesucristo -- iyan lamang ang paraan kung papaano tayong mamuhay ng ating pananampalataya, maslalo na ang kawanggawa. Noong bata pa ako, di ko masyadong naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kawanggawa, pero sa pamamagitan ng mga iba't-ibang tao sa aming simbahan, mga kaibigan ko at kung sino pa man, dahan-dahan kong naintidihan ang ibig sabihin ng salitang ito. Yung mga miyembro sa aming simbahan ay ipinakita ang tunay na pagmamahal ng ating Tagapagligtas sa kanilang ibinigay na tulong sa aking Pamilya at sa pamamagitan ng kanilang halimbawa. Dahil dito, ako'y pumiling mag-misyon. Ipinamumuhay ko ang akong pananampalataya sa pamamagitan ng pagturo at pangagaral ng Ebanghelyo ni Jesucristo at sa pagtulong ng mga taong may kailangan sa buhay. Alam ko na ang kawanggawa ay ang tunay na pagmamahal ni Cristo. Kapag ginagawa natin at sinusunod natin ang mga turo ni Jesucristo, makikita ng ibang mga tao ang ating halimbawa at mararamdaman nila ang Espirtu Santo na magpatotoo sa kanila na ito ang Simbahan ni Cristo.