mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Julie

  • Julie McGurk
  • Julie McGurk
  • Julie McGurk
  • Julie McGurk
  • Julie McGurk
  • Julie McGurk
  • Julie McGurk
  • Julie McGurk

Tungkol sa Akin

Ako’y 51 anyos at sa radyo ang trabaho ko mula noong 19 anyos ako. Nagawa ko iyon sa pamamagitan ng pag-aaral sa trade school noong 18 anyos ako. Siyam na buwan akong nag-aral sa trade school at nagkaroon ako ng trabahong tumagal nang mahigit 30 taon. May asawa ako at dalawang anak. Gusto ko sanang magkaroon ng mas maraming anak, pero may edad na kami ng asawa ko nang magpakasal kami at parang napakatanda na namin para magkaanak pa. Pero mahal ko ang mga bata. Gustung-gusto ko silang pagmasdan, kausapin, at makita kung paano sila tumugon sa mga problema. Palagay ko marami tayong matututuhan sa masusing pagmamasid sa mga bata.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako Mormon dahil maganda ang pamumuhay rito. OK, napakasimple niyan, pero isipin mo ito: Habang lumalaki ako, wala akong pormal na pag-aaral tungkol sa relihiyon. Mahal kami ng aming mga magulang pero ayaw nilang maistorbo ng mga hinihingi sa relihiyon. Dahil dito, nagkaroon sila ng ilang masasamang ugali at naisip ko kung lahat ba ng tahanan ay ganito kagulo. Matapos mag-isip kung bakit dumadalo ang kaibigan ko sa katekismo tuwing Miyerkules, ipinaliwanag ng nanay ko na iyon ang relihiyon niya. Itinanong ko kung ano ang relihiyon ko. Sabi niya, “Mormon ka.” Di ko alam kung ano iyon. Wala pa akong dinaluhang miting, at ni hindi ako nabinyagan sa Simbahan. Matapos ang marami pang tanong, nagpasiya ang nanay ko na dapat niya akong ipakilala sa mga missionary para maituro nila sa akin ang pinaniniwalaan ko. Simula nang pumasok ang dalawang binatang ito sa silid, nalaman ko na may ibang paraan ng pamumuhay. Ang mensahe nila ay parang gabay sa buhay sa gitna ng madalas ay maunos na karagatan. Nalaman ko na mahal ako ng aking Ama sa Langit, na may plano Siya para sa akin at sa aking pamilya. Isang bagay iyon na hindi ko naisip hanggang sa marinig ko ang mensaheng hatid ng mga missionary. Ang nakatutuwa sa kuwentong ito ay, nakakita rin ang mga magulang ko ng gabay sa buhay. Nagbago ang buong pamilya namin. Naging mas payapa at may layunin ang mga bagay. Hindi na magulo sa bahay namin. Nakita ko na ang relihiyong ito ay paraan ng pamumuhay, hindi lang isang bagay na ginagawa mo tuwing Linggo. Mula Lunes ng umaga hanggang Sabado ng gabi, maayos ang lahat kaysa noon.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Buong buhay ko ay guro ako ng mga kabataan. Gustung-gusto ko ito. Mahal ko ang mga bata, at ang maibahagi sa kanila ang mabuting balita tungkol sa plano ng Ama sa Langit ang lubos na nakalulugod na karanasan ko.