mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Athelia Kaye Woolley LeSueur

  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur
  • Athelia Kaye Woolley LeSueur

Tungkol sa Akin

Tungkol sa Akin: Ako ay fashion designer. Nakatira at nagtatrabaho ako sa New York City. Noon pa man ay talagang hilig ko na ang mga damit. Mahal ko rin ngayon ang trabaho ko! Bago ako naging designer, ako ay modern dancer, tagapayo at neuroscience lab analyst. Ikinasal ako nang nasa mga 30’s na ako at buntis ako ngayon sa panganay ko. Babae ang magiging anak ko at sabik na akong makapagdisenyo ng mga damit para sa kanya!

Bakit Mormon Ako

Bakit Ako Mormon: Ako’y isang Mormon dahil nagkaroon ako ng lubhang personal at sagradong espirituwal na mga karanasan sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, nalaman ko ang katotohanan ng Aklat ni Mormon. Nalaman ko rin na ang mga alituntuning itinuturo sa Aklat ni Mormon ay mga totoong alituntunin. Habang ipinamumuhay ko ang mga ito, lalong bumubuti ang buhay ko. Sa madaling salita, ang pagiging Mormon ay nagpapaligaya sa akin.

Personal na mga Kuwento

May maiisip ka bang partikular na pagsubok sa iyong pamilya na nakatulong ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo upang makayanan ito?

Noong 17 anyos ako, nasuri ng doktor na may autoimmune disorder ako na lubhang nakaapekto sa paraan ng aking pamumuhay. Sa nakalipas na 15 taon, pinag-isipan kong mabuti kung ano kaya ang naging buhay ko kung wala ang pagsubok na ito. May mga pagkakataon na pinanghinaan ako ng loob dahil sa mga pagkakataong nawala at mga mithiin sa buhay na hindi ko nakamit. Gayunman, naisip ko rin ang Diyos at ang tunay na layunin ko sa Daigdig. Naniniwala ako na ang pangunahing layunin ko sa Daigdig ay magkaroon ng katawang pisikal at umunlad sa espirituwal. Kahit hindi ko nagawa ang maraming bagay na gusto ko dahil sa sakit ko, natulungan nitong umunlad ang aking espiritu. Alam kong binibigyan tayo ng Diyos ng mga problema para maging mas mabubuting tao tayo na hindi mangyayari sa ibang paraan. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na umunlad na hindi sana napasaakin kung wala ang pananampalataya ko sa Diyos.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Paano ko ipinamumuhay ang aking Relihiyon: Sinisikap kong gawin ang mga pangunahing bagay. Nagdarasal ako sa araw at gabi, nagsisimba at binabasa ang aking mga banal na kasulatan araw-araw. Gayunman, sa pagtanda ko, natutuhan ko na upang maging disipulo ni Cristo, dapat kong sikapin at sundin ang mga turo ni Cristo sa mas kumplikado at mahihirap na panahon sa aking buhay. Hindi sapat ang tingnan lang kung nagagawa ko ang nasa listahan ng mga ‘gagawin’ ko sa araw-araw. Para sa akin, ibig sabihin nito ay kabaitan sa mga tao kahit na ayaw ko (nakita kong mas mahirap itong gawin habang tumatagal ang paninirahan ko sa NYC!). Ibig sabihin din nito na dapat kong patawarin ang mga tao kahit ayaw ko. At ang panghuli, ito ay paglilingkod sa kapwa (lalo na kapag ayaw ko ring gawin ito!).