mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Christopher

  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank
  • Christopher Fairbank

Tungkol sa Akin

Ako’y professional ballet dancer at ballet master. Nagtuturo ako ng ballet sa mga batang gustong maging dancer. Nagiging panauhin ako bilang professional dancer sa iba pang mga professional ballet company sa bansa at sa buong mundo. Ikinasal ako sa isang maganda at matatag na babae, at may dalawang magagandang anak na kapiling namin ngayon at isang bumalik na sa ating Ama sa Langit. Malaking pagpapala ang ebanghelyo ni Jesucristo sa aking buhay, lalo na sa pagkamatay ng isa kong anak. Alam kong makikita ko siyang muli.

Bakit Mormon Ako

Lumaki ako sa Simbahan na may mabubuti at matatapat na magulang. Sandali akong lumayo noon sa Simbahan. Mahina pa noon ang patotoo ko, at akala ko noon mas bubuti ang buhay ko kung wala ang relihiyon. Hindi nagtagal natanto ko na kung wala ang Diyos sa buhay ko, walang-saysay ang buhay ko at marami pa ring kulang dito. Bigla na akong bumalik sa Simbahan isang araw ng Linggo at buong pagmamahal akong tinanggap, hindi lamang ng mga magulang ko kundi ng buong kongregasyon. Napakagandang pagbabalik. Nakapagmisyon ako, at doon talaga lumakas ang aking patotoo. Ngayon ay hindi na natitinag ang patotoo ko. Alam kong pinagpala ng ebanghelyo ang buhay ko. Matatag ang patotoo ko na ang ebanghelyo ni Jesucristo ay para sa lahat ng handang tumanggap sa pangalan ni Cristo bilang kanilang personal na Tagapagligtas. Ang ebanghelyo ay totoo, at alam ko ito nang walang pag-aalinlangan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nagtatanghal kami araw-araw ng mga estudyante ko sa komunidad sa mga ospital at bahay-kalinga para sa mga bata sa buong taon. Nasisiyahan talaga ako na ibahagi ang talento sa pagsayaw sa mga taong maaaring hindi magkaroon ng ganoong pagkakataon sa ibang paraan. Nagkaroon ako ng maraming magagandang pagkakataon na makipagtulungan sa mga binatilyo na edad 12 hanggang 18 o 19 sa loob ng maraming taon. Nasisiyahan ako sa pagbisita sa mga pamilya at sa isang balo sa aking kongregasyon nang ilang beses sa bawat buwan. Ngayon ay pinagpala ako na makasamang maglingkod ang mahal naming bishop. Sinisikap ko araw-araw na tularan si Cristo sa aking mga kilos at pakikisalamuha sa mga tao sa paligid ko.