mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Ryan

  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts
  • Ryan Watts

Tungkol sa Akin

Determinado akong tuklasin ang katotohanan. Ang relihiyon at siyensya ay tila nasa magkabilang dulo ng paniniwala ng tao sa ating daigdig, para sa akin magkasama sila bilang isang nananaig na katotohanan. Gustung-gusto kong tuklasin ang katotohanan sa lahat ng bagay, at harapin ang makikitang mga pagkakaiba. Bilang scientist at lubos na naniniwala sa Diyos ang sentro ng aking pagkatao. Ama rin ako ng dalawang mababait na anak at asawa ng maganda at tapat na kabiyak. Pare-pareho kami ng saloobin sa paggawa at sa paglalaro. Mapalad din akong magkaroon ng trabahong hangad ay ibsan ang pagdurusa ng tao. Ang sakit na Alzheimer’s ay mabilis na nagiging isa sa pangunahing sakit sa mundo, dahil sa milyun-milyong nagdurusa sa nakapipinsalang sakit na ito. Ang ilang miyembro ng sarili naming pamilya ay mayroong sakit na Alzheimer’s, at plano kong patuloy na maghanap ng lunas para dito, at sa iba pang mga neurological disease. Naghahanap din kami ng mga kasiyahan! Nasisiyahan ang aming pamilya sa sports, gaya ng skiing, pamamangka, soccer, skateboarding, at pagbibisikleta. Gustung-gusto ko sa ilog kasama ang aking pamingwit. Gustung-gusto namin ang mga bundok. Hilig din namin ang tennis at ang paglalakad kasama ang aming aso. Nasisiyahan kami sa buhay, kapwa sa trabaho at paglalaro!

Bakit Mormon Ako

Noong nasa kolehiyo ako sinimulan kong pag-aralan ang human genetics at molecular biology. Nalaman ko ang tungkol sa prinsipyo ng siyensya tungkol sa ebolusyon at hinangad na magkaroon ng mas mabuting pang-unawa kung paano maaaring parehong umiral ang relihiyon at siyensya. Nalaman ko noon, at hanggang sa ngayon na ang paniniwala ko sa Diyos at ang pagkaunawa ko sa mga prinsipyo ng siyensya ay maaaring magkaisa, kung nakabatay ito sa katotohanan. Natagpuan ko ang katotohanan sa Mormonismo. Alam kong mayroong Diyos at mahal niya tayo at may plano siya para sa bawat isa sa atin. Napasaakin ang kaalamang ito dahil pinili kong maging isang Mormon, at nagbibigay ito ng kahulugan sa aking buhay. Ang siyensya ay nariyan para sagutin kung PAANO umiral ang mga bagay, pero bigo itong ipaliwanag kung BAKIT. Ang pagiging Mormon ay nakatutulong sa pagsagot ng BAKIT sa aking buhay.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang paniniwala kay Jesucristo ay paniniwala na lahat tayo ay maaaring magbago at mas bumuti. Iniuugnay ng maraming tao ang relihiyon sa ilang maling ideya tungkol sa pagiging perpekto. Itinuturing kong bahagi ng pananalig ko kay Jesucristo ang hangarin kong maging mas mabuting tao. Alam ng karamihan sa mga nakakakilala sa akin na ako’y isang Mormon at kahit ano pa ang ginagawa nila o hindi pinaniniwalaan, may malasakit ako sa kanila. Itinuturing ko rin na malaking bahagi ng aking pananampalataya ang hangarin kong ibsan ang pagdurusa ng tao sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa sakit ng tao. Ang pananampalataya ko ang nagbibigay ng kahulugan at marubdob na hangarin sa marami kong mithiin sa buhay.