mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Deon Davis

  • Deon Davis
  • Deon Davis
  • Deon Davis
  • Deon Davis
  • Deon Davis
  • Deon Davis
  • Deon Davis
  • Deon Davis

Tungkol sa Akin

Isinilang ako sa Mount Isa, Queensland, isang bayan ng minahan sa gitnang bahagi ng Australia, 4 na taong gulang pa lang ako ay miyembro na ako nang bininyagan ng mga misyonero ang mga magulang ko, 8 ang kapatid kong lalaki at dalawang babae. Dumanas ako ng pang-aalipusta dahil sa kulay ng balat ko at sa relihiyon ko sa paaralan at sa trabaho. Nag-ukol ako ng panahon sa sport habang lumalaki ako, sa swimming, rugby union, rugby league, softball at basketball, at halos lahat at kahit anong sport ay nilalaro ko. Nagmisyon ako sa Auckland New Zealand Mission noon Mayo 1988-1990. Ako’y 18 taon nang kasal, may 5 akong magagandang anak na babae. Tinatapos ko ngayon ang aking Masters sa Public Health. Nakapagtrabaho ako sa Justice system kasama ang Aboriginal & Torres Strait Islander inmates, sa Justice advisory community work, Juvenile Justice convenor, Child Protection worker. Ako ang bumuo ng Victoria’s first Disability Aboriginal resource guide. Ako ay White Ribbon Ambassador, ako ang Chairperson ng isang Regional Family Violence action group. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa Aboriginal Health na may nangungunang health service sa Melbourne.

Bakit Mormon Ako

Ang pagiging miyembro ng Simbahan ay pisikal, emosyonal at espirituwal na paglalakbay. Ang pagiging miyembro ko ng simbahan mula noong 4 anyos ako ay malaking pagpapala. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ako nagsisimba, dumadalo sa mga aktibidad, gumigising nang maaga para sa seminary noong bata pa ako. Ang kalakasan ko at edukasyon ay mula sa aking pamilya na nagpanatili sa akin sa tamang landas. Ang mga missionary ng Simbahang ito, ang nagbigay-inspirasyon at nakaimpluwensya nang malaki sa pagiging aktibo ko sa simbahan. Para silang mga kuya at ate namin sa aming paglaki. Nang magmisyon na ako sa New Zealand kinailangan ko nang malaman sa sarili ko kung totoo ang simbahang ito. Nalaman ko ang sagot na iyon pagdating ko sa New Zealand. Ang tatlong lalaking pinagkakautangan ko ng loob noon ay mga misyonerong naglilingkod sa Mount Isa, ang kanilang impluwensya at halimbawa ang humikayat sa akin na magmisyon. Buong buhay akong nagpapasalamat sa magigiting na lalaki at babae na nagbigay ng inspirasyon sa akin dahil sa kanilang mga kuwento at karanasan sa simbahan. Dahil sa Simbahan naging mas mabuting tao ako, iginagalang ko ang ugnayan naming mag-asawa at ng aking anak, ang paggalang sa mga taong nasa paligid anuman ang kanilang lahi, kulay ng balat o may kapansanan man sila. Ang layunin ko sa buhay na ito ay hindi lamang sa mundong ito kundi sa buong kawalang-hanggan. Ang doktrina ng simbahan ay sagisag ng kaayusan at kaligayahan, naniniwala akong dapat maunawaan at pahalagahan ng bawat isa ang doktrina nito dahil maraming beses na itong nagbigay-lakas sa aking buhay kapag kailangan kong magdesisyon. Namatay ang kapatid ko dahil sa SIDS at may malaking pagkakataon ako na makapiling siyang muli dahil sa mga turong ito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sa paglipas ng mga taon marami na akong naging mga katungkulan, pagtulong sa mga kabataang lalaki, pagsuporta sa mga pamilya, pagbisita at pagpapayo sa mga tao. Ang pakikihalubilo ko sa komunidad ay karugtong ng mga ginagawa ko sa aking simbahan, gusto kong tumutulong sa mga taong nangangailangan; ang mga pinahahalagahan ko dahil na rin sa halimbawa ng magulang ko ang siyang sinusunod ko sa gawain ko sa komunidad. Ang aking Ward at pamilya ay tila magkakamag-anak na rin, nagtutulungan kami sa hirap at ginhawa at sa masaya at malungkot na panahon sa buhay ng tao. Ang buhay ko ay puno ng paglilingkod, tulad ng sa Inay at Itay ko.