mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Butch Horsford

  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford
  • Butch Horsford

Tungkol sa Akin

May kakambal ako at isa ako sa walong magkakapatid. Naglalaro na ako ng rugby mula noong 4 anyos ako, at nasisiyahan ako sa maraming sport. Dumalo ako sa boarding school nang 4 na taon. Nagmisyon nang 2 taon. Maligaya sa piling ng aking mahal na asawa nang 30 taon na ngayon. May 6 kaming anak, 2 lalaki at 4 na babae. Palaging sa labas ng bahay ang trabaho ko. Bilang libangan nasisiyahan akong gumawa ng bagay na yari sa kahoy, at gumawa ng kasangkapan. Para makapagrelaks nakikinig ako ng musika.

Bakit Mormon Ako

Pinalaki ako ng mabubuti at tapat na mga magulang. Ang nanay ko ay ikatlong henerasyong miyembro. Ang tatay ko ay nabinyagan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Tinuruan ako sa pamamagitan ng halimbawa sa isang mabuting pamilya at pinili kong patuloy na sundin ang mga turong iyon. Ang ebanghelyo ni Jesucristo ay nagdudulot ng kapayaan ng kalooban at direksyon sa aking buhay kahit ano pa ang dumating na mga hamon at kalungkutan sa sarili ko at sa aking pamilya. Kadalasan maliligaya at masasayang sandali ang pinagsasaluhan ng aming pamilya. Nakatulong ito para kami’y maging mas mabubuting miyembro ng aming komunidad at makisalamuha sa mabubuting tao. Ang simbahan ay bahagi ng buhay ko araw-araw at sa pagsisikap ko sa tuwina na mas bumuti pa, mas nauunawaan ko kung sino ako at lalo kong pinahahalagahan at nauunawaan ang iba. Alam kong mayroon akong Ama sa Langit na nagmamahal at nakauunawa hindi lang sa akin kundi sa ating lahat.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nasisiyahan akong manirahan sa bukid at sa aming komunidad, at sikapin at tulungan itong mas maging magandang lugar. Naglilingkod ako sa aming school board, tinutulungan ang aming kabataan na makamtan ang pinakamainam na edukasyon. Kasali ako sa recreation at reserves board ng komunidad. Matapos magmisyon ng 2 taon para sa simbahan, nag-asawa na ako. Hindi pa kami lumipat na mag-asawa nang mahigit 10 km ang layo, kaya marami kaming matatagal nang kaibigan. Sinisikap naming suportahan ang aming komunidad at maging mabubuting mamamayan at halimbawa. Maraming taon ang inukol ko sa pagtulong sa kabataan at mga nasa hustong gulang na patatagin ang kanilang buhay, pagsasama ng mag-asawa at pamilya.