mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Jenna

  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones
  • Jenna Jones

Tungkol sa Akin

Ako’y isang komedyante! Gusto kong pinapatawa ang mga tao at wala akong ibang maisip na gusto kong gawin. Malaki ang pamilya namin, at mas nakatutuwa sila kaysa sa akin. Dahil dito, sila ang malaking inspirasyon ko sa pagpapatawa ko. Nitong huling 7 taon, naging tita ako ng 7 pamangking babae at 4 na pamangking lalaki at mahal na mahal ko sila. Bukod sa pagpapatawa, lagi kong kasama ang mga kaibigan at pamilya ko, nagsusulat sa aking blog at ina-update ang aking twitter account. Mahilig din akong mag-bake (at kumain) ng cookies.

Bakit Mormon Ako

Bakit Mormon Ako? Dahil nagdulot ng higit na kapayapaan at kaligayahan ang Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa aking buhay. Mormon ako dahil alam kong totoo ang Aklat ni Mormon at nagpapatotoo ito sa aking Tagapagligtas na si Jesucristo. Mormon ako dahil mahal ko ang Diyos. Nabinyagan ako noong 8 anyos ako at pagtuntong ko sa kolehiyo sa NYU ay talagang sinubukan ang pananampalataya ko. Nang kailangan kong ipaliwanag ang pinaniniwalaan ko sa isang grupo ng mga freshman student na kagaya ko, nalaman ko na talagang gusto kong malaman kung totoo ang itinuturo ko. Kaya nagdasal ako sa aking Ama sa Langit, nagsimba ako, inaral ko ang Aklat ni Mormon at ang Biblia at nalaman ko na dininig ako ng Panginoon, nakita ang mga pagsisikap ko at biniyayaan ako ng kaalaman at ipinaramdan sa akin na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay totoo. Noon din ay nagpasiya akong susundin ang Kanyang mga utos at hindi ako matatakot na ibahagi ang Kanyang ebanghelyo sa iba. Itinuro sa akin ng pagiging Mormon kung sino ako, isang anak ng Diyos, at labis kong pinasasalamatan iyan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Gustung-gusto kong nagsisimba tuwing Linggo. Napakagandang pagkakataon ito upang mapalakas muli ang espiritu matapos ang isang linggo at makausap ang mabubuting kaibigan ko. Minsan sa isang buwan ay tinuturuan ko ang kababaihan sa simbahan tungkol sa iba’t ibang paksa ng ebanghelyo. Napakagandang maibahagi sa kanila ang mga iniisip ko at marinig din ang nasa isip nila habang tinatalakay namin ang iba’t ibang alituntunin ng aming relihiyon. Bilang stand up comedian, alam kong gusto kong magsulat ng mabubuting biro na nagpapakita kung sino ako at ang uri ng pamumuhay ko kaya nga ang isinusulat ko ay mga biro lamang na komportable akong banggitin sa entablado. Kung minsan tinutukso ako dahil dito pero sa huli, sa tingin ko karamihan sa komedyante na nakaaalam na Mormon ako ay iginagalang ang desisyon ko na panatilihing mabuti ito.