mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Lorin

  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson

Tungkol sa Akin

Isinilang ako sa Australia at panganay ako sa 6 na anak, pero pagtuntong ko sa edad na 4, natuklasan na may retinitis pigmentosa ako at habambuhay nang bulag. Sa kabila ng panlalabo ng paningin, matagumpay akong nakatapos ng pag-aaral at nakatanggap ng diploma sa kolehiyo na may mataas na marka, at nagtrabaho ako bilang remedial therapist sa loob ng 15 taon, ginamot ang mahigit 30,000 tao mula sa mga tagagupit ng balahibo ng tupa hanggang sa mga atleta sa Olympics. Noong bata ako, gustung-gusto ko ang pagbibisikleta, swimming at spring board diving at nag-aral tumugtog ng gitara sa edad na 13. Ngayon, naglalakbay ako sa Australia at sa mundo bilang professional guitarist at motivational speaker at natutuwa akong magkaroon ng mga bagong kakilala. Kamakailan kami ng kapatid ko ay nagkaroon ng napakagandang karanasan na naukit sa kasaysayan dahil kami ang unang mga bulag na sabayang nagbisikleta at naglakbay ng mahigit 4000 kilometro patawid ng Australia. Maligaya ako ngayon sa piling ng maganda kong asawa at may 4 na anak kami.

Bakit Mormon Ako

Mapalad akong magkaroon ng mababait na magulang, na nagmamahal sa Panginoon at nagpalaki sa akin sa isang matatag na tahanang Mormon. Marami sa mga kuwento sa Biblia na itinuro nila sa akin noong bata pa ako ang nakatulong sa akin para maunawaan kung sino ako, at higit sa lahat, tinulungan nila akong maunawaan kung sino ang Diyos. Naaalala ko na noong bata ako ay binasa ko ang Biblia na may malalaking letra, at pagtuntong sa edad na 7 sinimulan kong basahin ang Aklat ni Mormon sa unang pagkakataon. Kahit malalaki ang letra, nahirapan ako sa pagbasa ng mga salita gamit ang malaking lente. Ang 529 pahina ay natapos ko sa loob ng 7 taon. Ang pagbabasa ng ganito kakapal na aklat ay malaking tagumpay para sa batang halos bulag, gayunman ang mga kuwento at itinuro ni Jesucristo na nasa aklat na ito ay nakintal sa aking puso at isipan at walang iniwan na pag-aalinlangan, na ang Aklat ni Mormon ay totoo! Nang sumunod na mga taon, dahil sa pagiging bulag ay maraming beses akong lumuhod at nanalangin, umaasang diringgin ako ng Diyos at tutulungan akong magkaroon ng kapayapaan at layunin sa buhay. Sinagot ang mga dasal ko sa personal na paraan kaya’t nakadama ako ng malaking kapayapaan at katiyakan. Buong puso at kaluluwa akong nagtitiwala sa kanya ngayon. Madalas sabihin na sa maliliit at simpleng bagay ay naisasakatuparan ang malalaking bagay - Maraming beses na itong pinatunayan sa akin ng Panginoon! Ang pagiging Mormon ay nagbigay ng kaliwanagan sa aking espiritu na hindi matatagpuan sa ibang paraan. Nagbibigay ito ng inspirasyon sa akin na malaman na anumang hamon sa buhay ay kayang malampasan, basta nagtitiwala tayo sa kanya at may pananampalatayang sumusunod sa kanya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Noon pa man dama kong ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala at/o pagsasabing sinusunod natin si Jesus. Ang pananampalataya ay malakas na puwersang nagtutulak sa ating kumilos. Palagi kong sinisikap sa buhay ko na hindi lamang ito banggitin, kundi ipamuhay ito! Ang pagkabulag ay nagbigay sa akin ng malawak na pananaw sa buhay. Maraming beses akong nagpakumbaba dahil dito, at sa marami pang paraan ay nakita ko ang kamay ng Panginoon na nagsasagawa ng napakaraming himala sa aking buhay at sa buhay ng mga nasa paligid ko. Kapag naiisip ko ang mga karanasan ko sa buhay, ang hindi ko malilimutan at malaking nagawa ko ay nangyari sa paglilingkod ko sa iba kapwa sa loob ng aming simbahan, at sa komunidad. Tinulungan ako ng halimbawa ni Jesucristo na unahin ang mga pangangailangan ng ibang tao kaysa sa mga pangangailangan ko. Ang kaligayahan at pasasalamat ng mga taong napaglilingkuran natin ay walang katumbas! Labis din ang kasiyahan namin ng asawa ko sa araw-araw na pagbabasa ng mga banal na kasulatan at pagdarasal kasama ang aming mga anak at palaging nakakakita ng malaking pagbabago sa aming tahanan, gayundin sa paaralan at sa trabaho. Higit na kapayapaan, kabaitan at positibong pananaw sa pangkalahatan ang nadarama ng buong pamilya kapag nag-uukol kami ng panahon sa Panginoon sa bawat araw. Gayunman ang kaugnayan ko sa Diyos ang pinakamahalaga sa lahat; at tulad ng lahat ng mabubuting ugnayan, kailangan nito ng panahon, katapatan, at maraming sakripisyo. Alam ko na kilala ako ng Diyos, at hindi lamang niya dinirinig ang aking mga dalangin, kundi sinasagot pa niya ang mga ito. Dahil dito pinili kong sundin ang Panginoong Jesucristo, hindi dahil sa kailangan kong gawin ito, kundi dahil gusto ko!