mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Andres

  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez

Tungkol sa Akin

Galing ako sa isang mainit na lugar, at mahilig ko ang mga aktibidad sa labas ng bahay. Gustung-gusto ko ang magkamping sa tabi ng isang lawa, sa dalampasigan, o sa kabundukan. Masaya akong kasama ang pamilya kapag weekend, sa swimming, skiing, boating, o basta kasama lang sila na nagpapahinga. Ang mga sandaling ito ang pinakamaligayang mga sandali para sa akin. Napaka-espesyal ng pamilya ko. Ang malambing kong asawa sa loob ng 20 taon ay napaka-espesyal na babae. May maganda kaming anak na babae na 15 anyos at matipunong anak na lalaki na 17 anyos. Sila ang aking kaligayahan at galak. Ang pagiging miyembro ko sa Simbahang ito ay nakatulong para mas maunawaan ko kung ano ang dapat gawin ng isang ama, asawa, kapatid, at mamamayan. Natulungan din ako nito na maunawaan na ang pinakamahahalagang bagay na magagawa ko ay nasa loob ng aking tahanan. Natutuhan ko na ang pangunahin kong tungkulin ay pangalagaan at paglingkuran ang aking pamilya. Hindi ko sila ipagpapalit sa anumang bagay sa mundong ito.

Bakit Mormon Ako

Lumaki akong miyembro ng Simbahang ito, at sa pagtanda ko naunawaan at nalaman ko kung bakit Mormon ako. Sinabi ko na Mormon ako dahil naniniwala ako na walang-hanggan ang ugnayan ng pamilya, na hindi ito kayang sirain ng kamatayan. Mormon ako dahil naniniwala ako na sa pagsasama-sama bilang pamilya mapoprotektahan natin ang isa’t isa laban sa mga panganib ng mundong ito; matutulungan natin ang bawat isa na manatiling malinis ang moralidad at alalahanin na tayo ay isang walang-hanggang pamilya. Mormon ako dahil nauunawaan ko na ako ay anak ng Diyos na nagmamahal sa akin, at mahal ko Siya: isang Diyos na tunay, totoo, at malalapitan nating lahat. Mormon ako dahil nauunawaan ko na kailangan ang isang Tagapagligtas, ang isang Manunubos, upang tulungan tayong bumalik sa ating Diyos, na lumikha sa atin. Mormon ako dahil alam kong napakahalaga ng papel ng babae sa paglikha at pagpapatupad ng plano ng kaligayahan. Ngunit higit sa lahat, Mormon ako dahil alam ko na balang-araw, kasama ang mga mahal ko sa buhay, sama-sama kaming mabubuhay magpakailanman.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ginagawa ko lahat para maging mabuting tao ako at maging tapat sa lahat ng ginagawa ko. Hawak ko ngayon ang isang posisyon sa Simbahan kung saan mga 3,500 tao ang pinaglilingkuran ko. Naglalaan ako ng mga 12 hanggang 15 oras bawat linggo sa paglilingkod at pagtulong sa kanila. Ako ang may direktang pananagutan sa mga kabataang edad 12 hanggang 18 at sinisikap ko silang tulungan na maka-enroll sa Scouting program, maging mabubuting mamamayan, mabubuting estudyante, at mabubuting anak. Sinisikap kong hikayatin sila na maging malinis ang moralidad at sundin ang mga kautusan at batas. Palagi kaming naghahanap ng mga pagkakataong makapaglingkod nang mabuti sa mga tao sa aming paligid. Kasama ang aking anak, binibisita namin bawat buwan ang tatlo sa apat na pamilyang naka-assign sa amin para pangalagaan sila at tiyaking natutugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Nagpupunta kami sa kanilang tahanan para magbahagi ng mensahe ng pag-asa, pagmamahal, at pananampalataya. Napakagandang pagkakataon ito para maglingkod sa iba at mahalin ang aming kapwa anuman ang kanilang edad, kasarian, pinagmulan, o nasyonalidad.