mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Nelisa

  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm
  • Nelisa Wolfgramm

Tungkol sa Akin

Mula ako sa isa sa pinakamagagandang lugar sa mundo, sa Northern Beaches sa Sydney, Australia. Buong buhay ko ang trabaho ko ay sa training at pagpapahusay at nakapagturo ako sa ilang industriya kabilang na ang sa trabaho, kalusugan at ngayon sa Corrections. Nakakatuwa ang makapagpasa ng impormasyon sa nakalilibang na paraan at pagpukaw sa interes ng mga tao na gustuhing matuto pa. Iba’t ibang subject na ang naituro ko mula sa employment law, interview skills, conflict management at offender profiling. Sa totoo lang, isa akong geek … pero gusto ko iyon! Kapag hindi ako nagtatrabaho, nasa beach ako, tumatakbo, nagsu-swimming, nag-aaral, namimili, nagbabasa, o nagsasaya lang kasama ng mga kaibigan.

Bakit Mormon Ako

Naniniwala ako na ang pinakadakilang mga aral sa buhay ay nadarama at hindi naririnig, at nang manalangin ako para malaman kung totoo Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, nadama kong totoo ito. Nagdasal ako, sumagot ang Panginoon, at sumunod ako.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naging full time missionary ako sa Melbourne, Australia at magmula noon ay naging lider na at mentor sa mga kabataang miyembro at hindi miyembro ng Simbahan sa aming lugar. Ang papel ko sa ngayon ay tumulong, at magbigay ng training sa mga guro sa simbahan na naatasang magturo sa mga bata sa Primary. Ang Primary Organisation ang namamahala sa pagtuturo sa mga bata na edad 1 hanggang12 taon. Ako ay volunteer din sa New South Wales Police kung saan ako ang nagbibigay ng training sa iba pang mga volunteer at tagapamagitan sa mga menor-de-edad na nahaharap sa kasong legal.