mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Elizabeth

  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley
  • Elizabeth Barkley

Tungkol sa Akin

Ako’y single mother, lola, impo, isang inang inampon, at inang umampon. Noon pa man gusto ko na ang ideya ng pagiging isang ina. Gustung-gusto ko talaga noon pa na maging ina, lalo na ng mga sanggol. Gustung-gusto kong nag-uukol ng panahon sa mga anak ko at ipinapasyal sila sa iba’t ibang lugar. Pakiramdam ko bumabata ako kapag kasama ko ang mga anak ko. Kapag kailangan kong mapag-isa, hilig ko ang magpunta sa mga garage sale at naghahanap ng mga bagay na mare-recycle. Mahilig akong mag-ayos ng mga bagay at gawing maganda ang mga ito, at natutuwa akong makakita ng mga bagay sa murang halaga.

Bakit Mormon Ako

Buong buhay ko naghahanap ako ng simbahan na makapagpapadama sa akin na kabilang ako sa isang pamilya. Hindi ako kuntento sa bawat simbahang napuntahan ko. Pagkatapos ay nakilala ko ang mga missionary at napunta sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Nadama kong mahal ako ng mga tao at sa wakas ay natuklasan ko ang “pamilya” na hinahanap ko. Nadama kong mas mahal ako ng mga tao sa simbahan kaysa ng sarili kong pamilya. Buong buhay ko, gusto kong malaman kung paano ako dapat mamuhay, at walang nagturo nito sa akin hanggang sa maging Mormon ako. Maaaring kaiba ako sa mga taong nasa paligid ko, ngunit minahal ng pamilya ko sa simbahan ang buo kong pagkatao. Ganyan ang pagmamahal na nadarama ko kapag kasama ko sila.

Personal na mga Kuwento

Sa anong mga paraan nasagot ang iyong mga panalangin?

Isang araw, bago ako sumapi sa Simbahan, nagkaroon kami ng di pagkakaunawaan ng isa sa mga inampon ko. Paulit-ulit kong iniisip na baka dapat sa tahanang kumpleto ng magulang napabilang ang batang ito. May kung anong nagsabi sa akin na lumabas at magpunta sa tindahan. Pagkatapos mamili, naglakad na ako palabas ng tindahan, at masama talaga ang pakiramdam ko. Ayaw kong ibalik ang batang ito. Gusto ko siyang alagaan, pero nag-alala ako na baka nagiging makasarili ako at inisip na baka mas makabubuti sa kanya na mapabilang sa ibang pamilya. Naaalala ko na nagdasal ako, humingi ng tulong, umiyak, at nag-alala na baka kailangan kong ibalik ang batang ito. Tumingala ako at nakita ko ang dalawang missionary, parang dalawang anghel na sagot sa dasal ko. Nang kausapin nila ako, nakadama ako ng kapayapaan at nalaman kong sinasagot ng Ama sa Langit ang dalangin ko sa pamamagitan nila. Isang taon at kalahati akong tinuruan ng mga missionary at hindi nila ako iniwan kailanman. Matapos dumalo sa iba’t ibang simbahan, sa wakas sumapi ako sa simbahan. Ayaw kong magpabinyag hangga’t hindi ko natitiyak na ito na nga ang tama. Ipinagdasal ko ito, at nalaman na dapat akong magpabinyag at ito ang dapat kong gawin sa panahong iyon ng buhay ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga anak ko. Tinuturuan ko sila tungkol sa pananampalataya, pasasalamat, paglilingkod, pagdarasal, at kung paano pakitunguhan ang ibang tao. Sinisikap ko ring magturo sa pamamagitan ng halimbawa. May lima akong ampon, at palagi kaming nagsisimba tuwing Linggo. Nakikilahok kami sa lahat ng aktibidad ng simbahan, kahit sa simpleng araw. Sinisikap kong turuan ang aking mga anak sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin na nasa Ang Mag-anak, Isang Pagpapahayag sa Mundo.