mormon.org Pandaigdigan
Jefferson Romney: Amerikano, Engineer, Robot, Missionary, Music, Romney, Mormon.

Hi ako si Jefferson Romney

Tungkol sa Akin

Ako ay isang Estudyante, engineer, at misyonero. mahilig ako sa mga eruplano at sa electronics lalo ang mga robot. Lumaki ako sa America, pero ngayon, nakatira ako sa pilipinas.

Bakit Mormon Ako

Lumaki ako bilang Mormon. Pero noong teenager pa ako, na-realize ko na kailangan kong alamin kung totoo ba talaga ang aking mga paniniwala. Nalaman ko sa pamamagitan ng panalangin na itong ebanghelyo at simbahan ay totoo. Ganoon din, sa pamamagitan ng mga pagpapalang aking natatanggap sa pagsunod sa ebanghelyo, nakikita ko na ito ay totoo. Mormon ako, kasi ito ang nagbibigay-direksyon at layunin sa aking buhay. kung hindi ako Mormon, hindi ko sana alam tungkol sa plano ng Diyos para sa akin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinapamuhay ko ang ebanghelyo sa pagtupad ko araw-araw sa kanyang mga utos. sa dalawang taon na ito habang misyonero ako, nakatuon ang lahat ng oras ko sa paggawa ng kanyang gawain. Bilang misyonero, nagtuturo ako sa mga tao tungkol sa ebanghelyo, o plano ng Diyos para sa ating lahat bilang kanyang mga anak.