mormon.org Pandaigdigan
Erick: Mormon.

Hi ako si Erick

Tungkol sa Akin

Lumaki akong naghahatid ng diyaryo sa isang munting bayan at kasama ang mabubuting kaibigan. Mahilig ako sa sports at mga gawain sa labas ng bahay. Sa palagay ko ako lang yata ang bata sa kalye namin na mahilig mag-ayos sa bakuran. Pagkatapos ng hayskul pumasok ako sa Army at nagustuhan ko na ito mula noon. Naglingkod ako bilang missionary sa Sweden nang dalawang taon at nasisiyahang makasama ang mabubuting mamamayan doon at ibahagi ang magandang mensaheng dala ko. Nadestino ako ng 18 buwan sa …Iraq. Nasugatan ako noong naroon ako, at buti na lang nakauwi ako para tuparin ang mga pangarap ko. Napangasawa ko ang mahal ko at may dalawa kaming anak na nagdudulot ng kasiyahan sa bawat araw. Masarap mabuhay.

Bakit Mormon Ako

Simple lang, sinunod ko ang pangako sa may hulihang bahagi ng “Aklat ni Mormon” na nagsasabing kung babasahin mo ang mga salita sa espesyal na mga pahinang iyon at itatanong sa Diyos kung totoo ang mga ito, nang may tunay na hangarin …na ipapaalam sa atin ng Diyos na totoo ang mga ito. Ginawa ko iyan …at ngayon alam ko na sa sarili ko na ang Aklat ni Mormon ay isa pang tipan, kasama ng Biblia, na totoong may mapagmahal na Ama sa Langit at isang Tagapagligtas na nabuhay at namatay para sa ating lahat.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap kong simulan ang bawat araw sa pagdarasal. Magkasama kami ng asawa ko na nagbabasa ng mga banal na kasulatan at iba pang magagandang aklat. Kung minsan umuupo pa kami at tinutugtog ang piano at kumakanta ng mga awitin sa simbahan. Kadalasan sinisikap kong ipamuhay ang bawat araw nang may pasasalamat dito, sa mga pagpapala sa araw na iyon at sa kaloob ng bawat sandali ng buhay at sa alaalang dulot nito. Mahalaga ang buhay at kapag lalo tayong namumuhay nang matwid, lalo nating ipinakikita sa Diyos na ipinagpapasalamat natin ito.