mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Grant.

  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy
  • Grant Leeworthy

Tungkol sa Akin

Ako ay Ama ng limang magagandang anak at kasal sa pinakamagandang si Natalie. Pinalakihan namin ang isang munting bahay at nagtrabahong mabuti at sinisikap naming mapanatili itong payapa na puno ng pagkatuto at pagkakasundo. Magulo at kahanga-hanga ang buhay ko at maraming pakikipagsapalaran na magiging isang magandang aklat balang-araw. Ang dati ko yatang pangarap ay magkaroon ng trabahong lalapat sa aking surfing schedule pero hindi ganoon ang nangyari. Nagtatrabaho ako bilang professional abalone diver at fisheries research manager sa isang malaking fishing company dito sa Australia. Ang pag-aaral tungkol sa fisheries at pagsisikap na mapanatili ito ang hilig ko. Mahal ko ang Ebanghelyo ni Jesucristo at sinisikap kong maging mas mabuting tao at tumulong pa sa iba.

Bakit Mormon Ako

Bilang panimula, di namin karaniwang tinutukoy ang sarili namin bilang ‘mga Mormon’ kundi bilang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ‘mga miyembro ng simbahan’ o ‘mga Latter Day Saint.’ Lumaki ang Lola ko sa munting bayan sa Coorong. Kalaunan ay sumapi siya sa Simbahan sa Melbourne nang masagot ng mga missionary ang kanyang mga tanong tungkol sa buhay at sa mga banal na kasulatan na hindi masagot ng iba. Nagsisimba ako noong bata ako at dumadalo sa early morning scripture class sa loob ng apat na taon noong nasa High School ako. Noon ko narinig ang awiting, “I Heard Him Come” na naglalarawan kung paano tinulungan ni Jesus ang mga ketongin. Nadama ko ang Banal na Espiritu, isang mainit at payapang damdamin sa aking dibdib at nalaman ko na talagang nabuhay sa Mundo si Jesus at siya talaga, gaya ng pinatotohanan ni Apostol Pedro, Ang Anak ng Diyos. Sa patuloy kong pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pakikinig sa mga mensahe ng mga lider ng Simbahan, mas marami pa akong natutuhan tungkol sa Ebanghelyo at patuloy na nasagot ang mga tanong ko sa buhay. Utang ko ang mabubuting nangyayari sa buhay ko sa pagsunod ko sa mga turo ng Simbahan.

Personal na mga Kuwento

Sa anong mga paraan nasagot ang iyong mga panalangin?

Nakatanggap ako ng maraming sagot sa aking mga panalangin. Marami sa mga ito ang personal at mahirap ipaliwanag. Malinaw pa sa alaala ko ang isa sa mga ito noong nagsisimula pa lang ang pamilya ko, nakadama ako ng matinding pressure na kailangan kong matuto kaagad at magplano kung paano ko matutustusang mabuti ang kanilang pangangailangan. Wala akong mga kwalipikasyon, walang magandang karanasan sa trabaho at walang pwedeng mapasukan na trabaho. Hindi maganda ang marka ko sa hayskul dahil sa madalas na kaguluhan sa aming tahanan dahil sa pinsala sa ulo ng tatay ko. Nagtrabaho ako bilang ka-relyebo sa isang factory na walang kaseguruhan sa trabaho. Araw-araw kong binabasa noon ang banal na kasulatan sa trabaho at nagdarasal para humingi ng tulong sa Ama sa Langit. Isang araw pag-uwi ko kay Natalie matapos mapagpakumbabang manalangin na patnubayan ako at may nakita siyang advertisement sa isang paaralan na makatutulong sa akin na makapasok sa Unibersidad. Huling araw na iyon ng enrollment at nakaabot kami sa interbyu sa oras. Ang oportunidad na ito ay humantong sa propesyon ko ngayon. Wala akong alinlangan na ito ang malinaw na sagot sa aking abang panalangin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nagkakamali ako gaya ng lahat ng tao. Pinagsisisihan ko ang mga pagkakamaling ito at nagpapakumbaba sa harap ng Diyos at hinihingi ang kanyang kapatawaran. Binibigyan ako nito ng pagkakataong mas magsikap at mas bumuti pa na siyang diwa ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Hangang-hanga ako sa impluwensya ng Ebanghelyo na baguhin ang buhay ng mga tao. Naging mas mabuti ang buhay ko dahil dito. Ang isang gustung-gusto ko sa Simbahan ay ang programa sa Home Teaching. Dito ay hinihikayat kaming lumabas at bisitahin ang mga tao sa aming lugar. Mga dalawang pamilya ang binibisita namin sa aming lokal na kongregasyon, minsan sa isang buwan, at nagbabahagi sa kanila ng mensahe tungkol sa Ebanghelyo at tinatanong namin kung ano ang maipaglilingkod namin sa kanila. Sa palagay ko ang Home Teaching ay isa sa mga pinakamagandang pagkakataon namin para matutuhan kung paano ipamumuhay ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa paglilingkod sa aming kapwa sa aming komunidad. Dalawa-dalawa kami at si Itay ang dating kasama ko noong 12 anyos ako. Para sa akin isa siyang dakilang home teacher, binibisita ang matatanda at tinutulungan ang mga tao sa kanilang mga problema. Naaksidente siya matapos ang isang taon at malaki ang naging impluwensya niya sa akin. Isa pang mabuting halimbawa ang sumakabilang-buhay na si Brother Dalziel na siyang home teacher ng aming pamilya. Siya ay isang banker at tinulungan niya noon ang aking Ina na isaayos ang kanyang pananalapi pagkatapos ng aksidente. Madalas kong naiisip ang paglilingkod niya sa aming pamilya. Ang kababaihan ng Simbahan ay napakabubuti rin sa paghahatid sa amin ng pagkain tuwing gabi sa loob ng mga anim na buwan. Iba-iba ang kinalakhan ng kababaihang ito at iba’t iba rin ang katayuan nila noon sa buhay. Ang ilan ay medyo nakaririwasa at ang iba ay maaaring kinailangang magbadyet para makapagbigay ng pagkain sa aming pamilya. Silang lahat ay nagbigay ng kanilang panahon. Dahil sa ganitong mga halimbawa ay gusto kong mas magsikap pa, mas magpakabuti pa at mas makapaglingkod pa. Tayong lahat ay magkakaiba ang mga talento at kakayahan. Kung titingnan natin, makahahanap tayo ng mga paraan para magamit ang ating mga kakayahan para matulungan ang iba. Naniniwala akong ito ang lumilikha ng matatag na mga komunidad at unti-unting ginagawang mas mabuting lugar ang mundo. Sinisikap kong mamuhay nang matwid na ipinagpapatuloy ang gawain ng mga dakilang taong ito.