mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Steve

  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy
  • Steve Brouggy

Tungkol sa Akin

Isinilang ako sa karaniwang pamilya noong mga dekada sisenta na may ina at ama, kapatid na lalaki at babae at namuhay nang matiwasay sa kawalang-muwang hanggang sa edad na 10 taong gulang. Sa kadahilanang hindi ko maunawaan noon, nagpakamatay ang tatay ko bago ako naging 11 taong gulang, at naiwan kay Inay ang 3 maliliit na anak, hindi tiyak na kinabukasan, at labis na kalungkutan. Ang sumunod na 5 o 6 na taon ay lubhang nakababahala sa buong pamilya ko, at nagkani-kaniya kami ng direksyon sa buhay at hindi gaanong nakadama ng pagmamahal noong aking kabataan. Makalipas ang mahigit 2 taon, natuklasan ko ang gusto kong gawin sa buhay na naging gabay ko sa aking kinabukasan … mga motorsiklo. Sa loob ng 12 buwan mula nang bilhin ko ang una kong motorsiklo natagpuan ko ang sarili ko sa isang racetrack at umasang magkaroon ng career sa professional racing. Nakakalungkot na hindi iyon natupad, kaya ginawa ko ang lumang kasabihan na “kung kulang ka ng kakayahang gawin iyon, ituro mo na lang,” at dahil dito napuntahan ko ang iba’t ibang dako ng mundo sa pagtuturo sa libu-libong rider kung paano bibilisan pa ang takbo nang ligtas. Kahit itinuturing kong napakapalad ko na magawa ang gusto ko at maging trabaho ko ito, ang pinakamalaking kagalakan ko ay nagmumula sa aking pamilya. Mapalad ako na napangasawa ko ang matalik kong kaibigan at nagkaroon kami ng 3 anak. Nakita ko sa karanasan ko sa buhay na kahit ano pa ang nakagisnan mong situwasyon sa buhay, o kinalakihan mo, may kakakayahan kang baguhin ang lahat at kahit anong bagay. Kung may gusto ka sa buhay, gumawa ka ng desisyon at gawin ito.

Bakit Mormon Ako

Gaya rin ng iba sa palagay ko, ang pagpapalaki sa akin at ang mga karanasan ko sa aking kabataan ang nagbigay sa akin ng magagandang aral sa buhay. Kahit hindi ako isinilang na Mormon, o sa iba pang relihiyon, alam ko na ang tama at mali mula pa noong bata ako. Matapos mabigo bilang motorcycle racer, at bigong unang pag-aasawa, nakilala ko ang kahanga-hanga, puno ng buhay at nakakatuwang babae. Si Karen. Isinilang siyang Mormon, pero hindi siya aktibo noon. Paglipas ng ilang buwan nagsimula kaming magkaroon ng damdamin sa isa’t isa at ang pagkakaibigan noong una ay naging pagkaakit at humantong sa pagmamahalan. Bagama’t wala ni isa sa amin ang nagbalak na magkaroon kami ng matagalang relasyon, natuklasan naming lalo kaming naging malapit sa isa’t isa. Nagpasiya noon si Karen na bago siya makipagrelasyon sa akin, kailangang maging tapat siya sa kanyang sarili at talagang maunawaan kung alin ang tamang direksiyon para sa kanya. Nang siya ay magmuni-muni, natanto niyang naniniwala pala siya kay Jesucristo at higit sa lahat kailangang tahakin niya ang sariling landas. Nasa akin na noon kung sasamahan ko siya. Nalito ako at nabahala. Heto ang isang tao na natutuhan kong mahalin na tumatahak sa napakalinaw na landas na talagang hindi ko nauunawaan. Ang magagawa ko lang ay unawain ang landas na kanyang tinatahak at pagkatapos ay magpasiya kung iyon nga ang gusto kong gawin sa buhay ko. Matapos ang sumunod na mga buwan ng pag-aaral, pagninilay, pagsusuri at panalangin, nalaman ko ang katotohanan ng ebanghelyo, Mula noon nasiyahan na ako sa mga pagpapalang hatid ng pamumuhay nang naaayon sa mga turo ng Tagapagligtas. Bagama’t marami na at patuloy pang dumarami ang mga hamon, alam ko na kasama ko si Jesucristo. Bagama’t pinagdududahan ng maraming tao sa pagdaan ng mga taon ang paraan ng pagsapi ko sa simbahan, ipinapaalala ko lang sa kanila na ang katotohanan ay katotohanan, sa kahit ano pa mang paraan mo ito nalaman. At hindi ko maikakaila ang katotohanan ng ebanghelyo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nagkaroon ako ng pagkakataong maglingkod sa maraming paraan sa simbahan. Sa iba’t ibang tungkulin, sa young men, sa missionary program, bilang Gospel Doctrine Sunday School Teacher, bilang High Priest Group Leader, at sa mga young single adult, mapalad akong makagawa ng mabubuting bagay sa simbahan. Bukod sa paglilingkod ko sa simbahan, palagi kong sinisikap na mamuhay nang naaayon sa mga alituntunin ng ebanghelyo. Sa marami kong pakikipag-ugnayan sa negosyo at bilang may-ari ng aking negosyo, palagi akong naghahanap ng tamang paraan na magawa ang lahat ng bagay. Kapag alam ng mga kawani, kliyente, sponsor at tagatangkilik na ikaw ay tapat at may integridad, ang mga ugnayan at pagtitiwala ay nabubuo na maaaring tumagal habambuhay. Sinisikap ko ring maging halimbawa at makatwiran sa aking mga anak. Sana sa pamamagitan ng halimbawa ng pananampalataya ko kay Jesucristo matulungan ko silang mahanap ang kanilang sariling landas sa pamumuhay ng mga tamang alituntunin sa mundong ito.