mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Monica

  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin

Tungkol sa Akin

Ako’y isang dentista at mahilig akong mag-ehersisyo, tulad ng aerobics, pagbibisikleta sa bundok, at surfing. Kung minsan nagpapraktis ako ng Chinese calligraphy, na isang napakagandang sining at espesyal na kultura ng bayan ko at nagpapaalala sa pinagmulan ko.

Bakit Mormon Ako

Noong bata pa ako, wala akong tiwala sa sarili ko. Natagpuan ako ng mga missionary at ipinaalam nila sa akin kung sino talaga ako at saan ako talaga nanggaling. Pagkatapos niyon, sinimulan kong magbagumbuhay at hinarap ko ang aking nakaraan na ibang-iba na ang pananaw. Bukod dito, natanto ko ang mithiin ko sa buhay at ang uri ng taong nais kong maging at ang uri ng pamumuhay na gusto ko. Bagama’t kung minsa’y nagkakaproblema pa rin ako, nalalaman ko kung kanino aasa at saan tutungo. Bukod dito, hindi na ako gaanong takot na mapag-isa. Alam ko na bawat isa sa atin ay espesyal na anak ng Diyos at kakaiba tayo. Alam ko na mahal Niya ang bawat isa sa atin. Kumbinsido rin ako na gusto kong tularan Siya para maging mas mabait at mas masaya ako araw-araw.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nagtuturo ako ngayon sa mga kabataan sa aming Simbahan. Ginagawa ko ang lahat para maging mabuting halimbawa ako sa kanila. Ngunit, di ako perpekto; kung minsan kailangang paalalahanan nila ako na piliin ang tama. Nagbibigayan kami, nagtutulungan, at pinalalakas namin ang pananalig ng isa’t isa. Sama-sama rin kaming nagdarasal para sa mga taong nangangailangan o nahihirapan. Sinisikap kong maging mabuting kaibigan at pinag-aaralan kong maging maalalahanin sa iba sa wastong paraan. Tumutupad ako sa pangako at ginagawa ko ang lahat para maging matapat.