mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Javier

  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez
  • Javier Chavez

Tungkol sa Akin

Ako ay nag-aaral ng medisina at magsisimula na ang aking residency sa Obstetrics sa Hulyo. Asawa ako ng isang kahanga-hangang babae at ama ng pinakamagaling na bata. Nagtatrabaho ako sa komunidad ng mga Latino, at nakapokus lagi sa health care at mentorship. Kapag may panahon ako para sa sarili ko, gustung-gusto kong iukol ito sa musika, sa mga aklat ng kasaysayan at isports. Makikita rin ako sa mga ruta sa lungsod na dinaraanan ng mga tumatakbo, nagdya-jogging kasama ng aking mapagkakatiwalaang Golden retriever, na si Vincent.

Bakit Mormon Ako

Ang pagiging Mormon ay tumutulong sa akin na maging taong gusto kong kahinatnan ko. Dahil diyan, naging mas mabuti akong asawa at ama sa pagtutuon sa mga pangangailangan ng pamilya ko kaysa sa sarili kong pangangailangan. At naging mas mabuting doktor ako dahil tinutulungan ako nitong ituring ang lahat ng pasyente ko bilang mga anak ng iisang Diyos. Ang paniniwala ko kay Cristo ang nagtulak sa akin na piliin ang kurso ko at magdesisyong makibahagi sa komunidad. Iniisip ng maraming tao na magkasalungat ang siyensiya at relihiyon, pero sa palagay ko hindi iyan totoo. Para sa akin pareho itong totoong pagsasaliksik sa katotohanan, at mapalad akong nasa buhay ko ang mga ito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nagtuturo ako sa Sunday school, na tungkuling mahal ko. Pagkakataon ko ito na pag-aralang mabuti ang banal na kasulatan at tunay na maunawaan ang mga tema at aral na akma sa aking buhay, at sa buhay ng mga kapwa ko miyembro, sa lahat ng oras.