mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Sheryl

  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner

Tungkol sa Akin

Pagkauwi ko mula sa full-time mission sa South Africa, natanto ko na hindi ko matutulungan ang lahat ng tao sa lahat ng lugar, pero matutulungan ko ang isang tao saan man. Pakiramdam ko ay sa pagiging guro ko matutupad ang personal na misyong iyan. Gustung-gusto ko na may bago akong nakikilala at pinatitibay ang matagal nang pagkakaibigan. Nasisiyahan ako sa maraming bagay: kapag kasama ko ang aking pamilya, pagkain ng masasarap na pagkain, pagiging matchmaker, at pagsasayaw!

Bakit Mormon Ako

Noong ako’y 10 taong gulang, may dalawang binata (mga missionary) na kumatok sa aming pinto. Nalaman ko agad na ang sasabihin nila ay ang kulang sa buhay ko. Mula noon, bawat mabuting pagpiling ginawa ko ay dahil sa pagiging miyembro ko sa Simbahan—pagpili kung saan ako mag-aaral sa kolehiyo, pagpapasiya na magmisyon, pagpili ng aking propesyon. Kapag talagang nauunawaan ng isang tao kung sino sila bilang anak ng Diyos at na may layunin sila sa buhay na ito, na nalaman ko sa Simbahan, ang lahat ay magiging maligaya. Iyan ang ginawa sa akin ng ebanghelyo ni Jesucristo—tinulungan akong maging maligaya dahil natagpuan ko ang katotohanan ng Diyos.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang pagsisimba tuwing Linggo ang nagpapaalala sa akin sa mga pangakong ginawa ko noong binyagan ako, at ang mga aral na natututuhan ko sa pagdalo ay nagpapalakas sa akin. Ang pag-imbita sa mga kaibigan ko at pamilya na sumama sa akin sa simbahan para malaman pa ang tungkol sa aking relihiyon ay mahalaga sa akin. Alam kong ito ang totoong Simbahan ng Diyos sa lupa. Kailangan ko itong ibahagi sa iba. Sa pagdarasal araw-araw sa aking Ama sa Langit ay nakapagpapasalamat ako at nakahihingi ng patnubay sa aking buhay.