mormon.org Pandaigdigan
Rob: Mormon.

Hi ako si Rob

Tungkol sa Akin

Kami ni Tracie ang pinakamapalad na tao sa mundo. May dalawa kaming anak na nagpapaalala kung sino kami. Ang buhay at interes namin ay parehong nakasentro sa aming tahanan at mahilig kaming manood ng mga pelikula, magluto ng masarap na pagkain, at makihalubilo sa mga kaibigan. Pareho kaming mahilig mag-ski, kaya’t palagi naming inaabangan ang maaliwalas na panahon. Hilig ko ang mga aktibidad sa labas. Pamimingwit, hiking, at mountain biking ang gustung-gusto ko. Mahilig si Tracie sa sining, pananahi, at mahusay na hair dresser. Higit sa lahat gustung-gusto naming mag-ukol ng panahon sa aming mga anak.

Bakit Mormon Ako

Ako ay Mormon dahil nagbibigay ito ng kabuluhan sa aking buhay. Maaaring napakahirap sa akin ng buhay, at madalas ay dama kong parang mali ang tinatahak kong landas. Ang Simbahan ay nagbibigay ng mga simpleng sagot sa mahihirap na tanong. Bagama’t kung minsan (kadalasan), hindi natin nauunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa ating buhay, tayo ay palaging umaasa na magiging maayos ang lahat. Nalaman ko na ang pagiging perpekto ay hindi isang opsiyon sa akin sa buhay na ito. Kung magagawa ko lamang ang lahat sa abot ng makakaya ko at hindi susuko, naniniwala akong tutulungan ako ni Cristo na magawa ang iba pa. Hindi palaging madali ang maging isang Mormon. Hirap tayong sagutin ang mga tanong tungkol sa pananampalataya at kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Ito lang ang alam ko—kapag ipinamuhay ko ang mga alituntuning alam kong totoo, nakadarama ako ng kapayapaan, kahit sa panahon ng kahirapan. Sapat na iyan para sa akin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng pangangalaga sa aking pamilya sa abot ng aking makakaya. Sinisikap kong maging mabait sa mga tao, at igalang sila. Ang pamumuhay sa aking pananampalataya ay nangangahulugan ng pakikinig sa magkabilang panig at pagpapakita ng habag sa mga taong ang paniniwala at opinyon ay maaaring hindi naaayon sa aking pinaniniwalaan. Si Tracie ay isang mabuting halimbawa sa akin ng kahulugan ng pagiging isang Mormon. Nakahihiwatig siya kapag may pangangailangan ang mga tao, at hindi nag-aatubiling tumulong. Talagang mahal niya at pinagmamalasakitan ang mga tao na higit pa sa simpleng pagkakaibigan.