mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Tessa

  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger

Tungkol sa Akin

Isa’t kalahating taon na ang nakalilipas, masaya ako noon sa buhay ko bilang asawa at ina ng dalawang maliliit na bata (edad 3 at 2), at naninibago dahil kalilipat lang namin sa east coast. Tumutulong ako sa pagtuturo sa co-op preschool para sa anak kong babae at sinisikap na panatilihing maayos ang aking tahanan. Napakaganda ng buhay noon! Sa gitna ng lahat ng iyon natuklasang mayroon akong Hodgkin’s Lymphoma, stage IV cancer. Magmula noon pabalik-balik na ako sa mga doktor at mga chemotherapy habang sinisikap na patuloy na maging pinakamabuting asawa at ina sa abot ng makakaya ko. Sumailalim ako ng stem cell transplant at sa wakas ay gumaling na sana nang matuklasan muli noong Pebrero ng 2012 … Umulit ang kanser at nilalabanan ko ito gamit ang pinakabagong pamamaraan ng panggagamot at sasailalim ako sa bone marrow transplant mula sa kapatid ko ngayong tag-init. Nakakayanan ko ito sa tulong ng Diyos, ng komunidad na handang mag-alaga sa mga anak ko, maghatid ng pagkain, at mga panalangin, gayundin ng napakabuting asawa at mga kamag-anak, at ng pananampalatayang pinatibay ng una kong pagharap sa kanser labindalawang taon na ang nakalilipas.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil sa pananampalataya ko sa Diyos at sa matinding paniniwala ko sa kahalagahan ng pamilya. Buong puso akong naniniwala na maaaring maging maligaya ang pamilya ko at magkamit ng buhay na walang-hanggan sa pamamagitan ng mga itinuro ni Jesucristo. Sinusuportahan ng simbahang Mormon ang paniniwalang ito at naglalaan ng mga programa at pagtuturo na tumutulong upang makamit ng aking pamilya ang aming ganap na potensyal.

Personal na mga Kuwento

Paano nakatulong sa iyo ang pagdalo sa mga serbisyo ng Simbahan?

Ang pagdalo ko sa mga serbisyo ng Simbahan ay nakatutulong para makapokus ako sa maraming gawain sa buong linggo. Ang mga personal na patotoo na naririnig ko sa tuwing dadalo ako ay nakatutulong para tumibay ang sarili kong patotoo at lumakas ang sarili kong pananampalataya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa araw-araw na panalangin ko at ng aking pamilya. Itinuturo ko sa mga anak ko ang pagmamahal at pagkahabag, at iba pang mga katangian ni Jesucristo. Pinakikitunguhan ko ang aking kapwa gaya ng paniniwala kong gagawing pakikitungo ng Tagapagligtas. Dumadalo ako sa mga miting ng Simbahan kapag Linggo at tumutulong sa pagtuturo sa mga batang edad 3-12, na nakatutulong para patuloy kong matutuhan ang Ebanghelyho at lalo pa itong maunawaan.