mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Helmut

  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra
  • Helmut Wondra

Tungkol sa Akin

Sa paglaki ko sa Vienna kasama ang aking ama na nagtatrabaho sa teatro ay nalantad ako sa kultura at sining mula pa noong maliit ako. Noon pa man interesado na ako sa literatura at teatro, sa sining at lahat ng uri ng mabuting musika. Mahilig akong magbiyahe at ang trabaho ko ay napakagandang kombinasyon ng musika at paglalakbay dahil ako ang nagsasaayos ng mga konsiyerto para sa mga grupong naglalakbay sa Austria at sa kalapit na mga bansa. Malaking kasiyahan sa akin ang tumulong sa paglikha ng makabuluhang mga karanasan para sa ibang tao. Kapag may libreng oras ako nasisiyahan akong tumakbo at mag-hiking – mahal ko ang kalikasan at gusto ko ang masarap na pagkain. Para sa akin wala nang mas bubuti pa sa pag-uukol ng panahon sa mga kaibigan at pamilya sa isang Viennese Coffeehouse o Heuriger. Ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko ay ang aking pamilya. Ang mabait kong asawa ang best friend ko mula noong tinedyer ako bago ko siya naging kasintahan. Gusto talaga naming magkaroon ng mga anak, pero matagal ding parang hindi matutupad ang pangarap naming ito. Kaya nga napakapalad namin na magkaroon ng 2 kahanga-hangang anak na lalaki na maliliksi at nagpapasaya sa aming buhay.

Bakit Mormon Ako

Lumaki ako sa isang pamilyang may matatag na pananampalataya. Isinilang na Mormon ang nanay ko at sumapi sa simbahan ang tatay ko noong estudyante pa lang siya ng philosophy at theatrical science. Noon pa man ay mahalaga na ang papel na ginagampanan ng aming relihiyon sa aming pamilya at marami akong natutuhan mula sa halimbawa ng aking mga magulang. Noon pa man ay palagi ko nang nadarama ang impluwensya ng ating Ama sa Langit sa aking buhay at naniniwala ako sa Kanya at sa Kanyang anak na si Jesucristo. May mga sandali rin na nagduda ako noong tinedyer ako, ngunit sa pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan at palagiang pagdarasal lumago ang aking pananampalataya at nagpasiya akong magmisyon para tulungan ang ibang tao na magkaroon ng personal na kaugnayan sa Diyos. Ang mga espesyal na karanasan ko sa dalawang taon na iyon ay nagpalakas sa aking paniniwala sa ebanghelyo ni Jesucristo at sa paggalang at pagpapahalaga ko sa mga taong iba ang pinaniniwalaan. Sa palagay ko may ilang tanong na hindi masasagot, pero alam kong mayroong Diyos na siyang mapagmahal nating Amang Walang Hanggan at na si Jesucristo ang ating manunubos. Ang espirituwal na katiyakang ito na madalas kong madama at maranasan ay pinagmumulan ng malaking kagalakan, lakas at nagpapanatag din sa akin sa mahihirap na sandali.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang relihiyon ko sa pagsisikap na sundin ang mga turo ni Jesus – lalo na ang kanyang utos na mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal niya sa atin. Itinuturo sa akin ng relihiyon ko na lahat ng tao ay mahalagang anak ng Diyos, anuman ang kanilang pinagmulan, pinaniniwalaan o iba pang pananalig at dahil dito sinisikap kong pakitunguhan ang lahat nang may paggalang at simpatiya. Nangungusap pa rin ang Diyos sa mga propeta sa ating panahon na namumuno sa simbahan at ginagawa ko ang lahat para sundin ang kanilang payo. Nagdarasal ako at madalas kong binabasa ang mga Banal na Kasulatan dahil tinutulungan ako nitong matuon ang pansin ko sa mahahalagang bagay sa buhay at manatiling konektado sa sarili ko at sa aking Ama sa Langit. Nagpapasalamat ako na kabahagi ko sa paniniwalang ito ang asawa kong si Julia. Magkasama naming sinisikap palakihin ang aming mga anak sa paraan na madali para sa kanila ang maniwala sa Diyos at madama ang kanyang impluwensya. Naniniwala kami na hindi lamang tayo tinubos ni Jesus kundi naglaan siya ng paraan para magkasama-sama magpakailanman ang mga pamilya. Ang paniniwalang ito ay napakahalaga sa amin at naiimpluwensyahan nitong mabuti ang aming pagsasama at aming pamilya. Sa ngayon naglilingkod ako bilang bishop sa aming ward at ginagawa ko ang lahat upang pamunuan ang kongregasyon sa paraan na nais ng Diyos na gawin ko. Kung minsan mahirap mabalanseng mabuti ang buhay para sa aking pamilya, trabaho at sa boluntaryong paglilingkod ko sa aming simbahan, pero dama ko rin ang masaganang pagpapala sa akin at sa aking pamilya sa pagiging malapit sa Panginoon.