mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Kathy

  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson
  • Kathleen Peterson

Tungkol sa Akin

Nagpapasalamat akong mabuhay at maging bahagi ng magandang mundong ito. Mahal ko ang pamilya ko. Mahilig akong magdrowing, at mag-bake, mag-hike, mag-ski, at maghalaman.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil isinilang ako sa isang pares ng mabubuting magulang na Mormon. At Mormon pa rin ako dahil malaki na ako at natutuhan ko ang mga alituntunin ng Simbahan, at napatunayan kong totoo ang mga ito. Ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ay Mabuting Balita. At ang Mabuting Balitang iyon ay na si Jesucristo ay nabuhay sa lupa, nagbayad-sala para sa ating mga kasalanan at nabuhay na mag-uli upang tayo man ay mabuhay na mag-uli. Ang Simbahan ay naglalaan ng kaayusan at nagbibigay sa atin ng pagkakataong matuto tungkol sa Diyos at maglingkod sa iba.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naniniwala ako na narito tayo sa lupa para magalak at matutong magmahal. Mukhang magkaugnay ang dalawang ito, dahil nagiging mas masaya ako kapag mas gusto kong pasayahin ang iba.