mormon.org Pandaigdigan
Mehrsa: Mormon.

Hi ako si Mehrsa

Tungkol sa Akin

Ako ang panganay sa tatlong magkakapatid na babae at may tatlo akong anak na babae ngayon. Bata pa ako nang dumating ako sa Amerika at mapalad ako na dito ko napalaki ang mga anak ko. Gusto kong malaman nila ang kanilang pinagmulan at makaugnay rito at maunawaan kung gaano sila kapalad na magkaroon ng ganitong pagkakataon. Lahat ng mga anak ko ay ipinanganak sa New York City kung saan tumira kami nang isang dekada. Ngayon, sa Great West kami nakatira. Nagsisikap akong matuto at magturo. Sinisikap kong turuan ang mga anak ko kung paano mamuhay nang mabuti, maging tapat, may dangal, at matatag na mga babae. Sinisikap ko ring turuan ang mga estudyante ng abugasiya. Parang baguhan ako sa dalawang adhikaing ito at palagi akong humihingi ng tulong sa Diyos.

Bakit Mormon Ako

Ang pamumuhay ng ebanghelyo ay palagiang paalala sa akin na mamuhay nang may habag. Itinuturo sa akin ng ebanghelyo na hindi ako nabubuhay para sa sarili ko lamang. Kailangan kong gawin sa iba ang nais kong gawin nila sa akin. Kapag pinag-aaralan ko ang mga turo ng Ebanghelyo, para bang ipinaaalala sa akin ang isang bagay na alam ko na noon pa. Payapa ang pakiramdam ko kapag naglilingkod ako at minamahal ko ang aking kapwa. Masaya ako na bahagi ako ng isang grupo ng mga tao na nagsisikap na mas bumuti pa at nagsisikap na daigin ang kanilang likas na mga kahinaan. Ang pagsunod sa batas ni Cristo ay palagiang pagpupunyagi, ngunit “magaan ang Kanyang pasan”--kahit paano mas magaan kaysa karaniwan kong mga pasanin. Ang hiling lang Niya ay isuko natin sa Kanya ang ating kalooban upang mapabuti Niya tayo. Sa palagay ko ang relihiyon ay tungkol sa pagkilos at pagbabago---sa pamamagitan ng mabubuti kong gawa, umaasa ako na magiging mabuting tao ako.

Personal na mga Kuwento

Ano ang ginagawa mo para mapatatag ang iyong pamilya at maging matagumpay ito?

Tuwing Lunes, nagdaraos kami ng gabing pampamilya. Ito ang paboritong gabi ng mga anak ko. Sama-sama kami sa pagkanta at pananalangin at pagkatapos may nagtuturo ng maikling lesson, halimbawa, tungkol sa pagbabahagi o paglilingkod o panalangin at naglalaro kami gaya ng duck, duck, goose at may meryenda kami. Inaasam namin ito at nakatutulong ito sa pagkakaroon ng kapayapaan sa bahay na madalas ay maingay.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Gusto kong ilagay sa pangungusap ang salitang “Sinisikap.” Sinisikap kong ipamuhay ang aking relihiyon sa paglilingkod at pagmamahal sa iba. Sinisikap kong ipamuhay ang aking relihiyon sa pagtuturo sa mga anak ko kung ano ang dapat gawin para mahalin ang Diyos at ang kanilang kapwa. Sinisikap kong ipamuhay ang aking relihiyon sa pagiging matapat na tao. Sinisikap ko ring ituro sa mga estudyante ko na tungkulin nilang gamitin ang kanilang mga pinag-aralan para maglingkod sa iba at lutasin ang kawalang-katarungan. Sinisikap kong maging mabuting asawa, mabuting ina, mabuting kapwa, at mabuting mamamayan. Nagkaroon na ako ng iba’t ibang tungkulin sa simbahan kung saan nakatulong ako sa iba. Marami na akong nagawa sa ilang kabataan sa Harlem, New York at nakatulong ako sa paggawa nila ng mabubuting desisyon at ginabayan sila kung paano magtatagumpay sa kanilang pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho.