mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Reine

  • Reine Langer
  • Reine Langer
  • Reine Langer
  • Reine Langer
  • Reine Langer
  • Reine Langer

Tungkol sa Akin

Nakatira ako sa France, sa isang lungsod na napaliligiran ng mga bundok, na napakainam sa mga taong mahilig sa winter sports. Mahilig akong sumayaw, gusto kong inaasikaso ang aking asawa, manood ng mga laro na kasama niya, at magpraktis na maglaro, lalo na ng rugby at karate. Mayroon akong degree sa law at foreign languages. Natutuwa akong makasama ang mga kaibigan ko sa paaralan at magdaos ng “girl’s nights” kasama nila. Gusto ko rin na nagtuturo; boluntaryo kong tinutulungan ang isang batang babae sa kanyang homework at magkasama kami sa mga cultural outing. Hindi ako magaling magluto, pero mahilig akong kumain, talagang sinisikap kong matutuhan ito!

Bakit Mormon Ako

Salamat sa nanay ko at naging Mormon ako. Nakilala niya ang mga missionary at tinanggap ang ebanghelyo noong dumating siya sa France bago ako ipanganak, kaya’t lumaki ako sa Simbahan. Ako’y isang Mormon dahil naniniwala ako na buhay ang Diyos; mahal Niya ako at may plano Siya para sa akin. Alam ko na talagang maaari kong makasama ang aking asawa magpakailanman. Tinutulungan ako ng kaalamang ito sa araw-araw at kapag may mga pagsubok ako sa buhay. Binibigyan ako nito ng tapang na gawin ang mahahalagang desisyon, na piliin ang mas tama, at huwag matakot sa hinaharap.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang relihiyon ko ay mahalagang bahagi ng aking pagkatao. Sinisikap kong gawin ang lahat sa abot ng makakaya ko para mapaglingkuran ang aking pamilya at komunidad. Sa pagiging miyembro ng Simbahan ay nabibigyan ako ng pagkakataong maglingkod, at gustung-gusto kong binibisita ang iba pang kababaihang miyembro ng Simbahan, tumulong sa Young Women sa pag-aaral ng mga alituntunin ng ebanghelyo, at paggawa ng mga aktibidad.