mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Samuel

  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin
  • Samuel Babin

Tungkol sa Akin

Lumaki ako sa labas ng bayan ng Paris, France, di-kalayuan sa bantog na palasyo ng Versailles! Noong binata ako, nagtungo ako sa U.S. para mag-aral sa kolehiyo at umuwi na may kasamang asawang Amerikana! Tumira kami sa U.S. nang anim na taon at limang taon na kami sa France kasama ang aming tatlong anak na mga bata pa. Mahilig kaming magsama-sama bilang pamilya, nanonood man kami ng sine o namamasyal sa kakayuhan.

Bakit Mormon Ako

Habang lumalaki ako nagsimba ako kasama ang aking mga magulang at kapatid dahil iyon ang inaasahan sa akin. Nang binata na ako at malaya nang magpasiya para sa aking sarili, hinangad kong magmisyon para sa Simbahang Mormon dahil nadama ko na iyon ang tamang gawin. Naatasan akong maglingkod sa Scotland at agad kong natuklasan na mahirap palang magmisyon. Alam ko na kailangan kong magkaroon ng matibay na paniniwala sa ebanghelyong ibinabahagi ko sa iba. Sinimulan kong pag-aralan ang Aklat ni Mormon at Biblia at taos-pusong magdasal, pero hindi dumating kaagad ang sagot sa akin. Ilang buwan matapos kong simulang mag-aral araw-araw at humiling ng sagot sa Diyos, di-inaasahang tumanggap ako ng malakas na espirituwal na damdaming nagpaalam sa akin na tunay ngang ang Aklat ni Mormon ay totoo. Ang espirituwal na karanasang ito ay nagbigay sa akin ng matibay na paniniwalang ibahagi ang mensahe ng ebanghelyo. Sa buong dalawang taon ko sa misyon nakita ko ang kaligayahang dulot ng ebanghelyo sa buhay ng mga tinuruan ko. At kahit napakahirap kung minsan, kapag ginugunita ko ang misyon ko sa Scotland, naiisip ko na kabilang ang dalawang taon na iyon sa pinakamaliligaya sa buhay ko. Ang karanasang ito ay nagbigay rin sa akin ng lakas sa aking personal na buhay at buhay-pamilya.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naniniwala ako na ang pamilya ay sagrado kaya nga ang kauna-unahang paraan para maipamuhay ko ang aking pananampalataya ay ang maging mabuting asawat at ama. Gayunman, may mga pagkakataon din akong maglingkod sa kongregasyon namin sa Versailles. Binibisita ko ang mga miyembro ng pamilya para bigyan sila ng espirituwal at temporal na suporta at ako ang lider ng isang maliit na grupo ng kalalakihan at responsibilidad kong ayusin ang mga aralin sa araw ng Linggo at mga gagawin sa serbisyo.