mormon.org Pandaigdigan
Rosie: Mormon.

Hi ako si Rosie

Tungkol sa Akin

Pangalan ko ay Rosie. Ito ay pangalan ng misyonero na nagturo sa mga magulang ko ng pinanumbalik na ibanghelyo ni JesuChristo. Isa mga naging magandang desisyon ko sa buhay ay pag-aaral paan magturo s amga taong may espesyal na pangangailangan. Ito ay tumulong sa akin na makita ang kahalagahan ng bawat isa sa atin.Sa paglingkod ko sa Diyos ng 18 buwan natutunan ko rin na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nasusukat sa kulay ng ating balat, kulay ng ating buhok, kulay ng ating mata,sa wikang ginagamit natin o kahit sa antas ng pinag-aralan natin.

Bakit Mormon Ako

Ipingalan ako sa pangalan ng mga misyonero na nagturo sa mga magulang ko ng relihiyong "mormon". Lumaki ako na ang mga doctrina at alitunutunin ng ebanghelyo ni JesuCristo ay sinusubukang ipinapamuhay ng aking mga magulang. Masasabi ko na hindi ko narecognize ang aking patotoo hanggang isang araw noong ako'y nasa kolehiyo at nag-aaral din sa

Personal na mga Kuwento

Maaari ka bang magkuwento tungkol sa iyong binyag?

Lahat ng binyag ay mahalaga at espesyal. Minsan sa dagat, sa ilog o yung mas common ay sa church baptismal font If you want to know chat with the missionaries Ako ay bininyagan sa isang waterfalls kasama ang aking kakambal.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ako ay hindi isang perperktong tao. Pero kung ibahagi ang isa sa mga kanta o awitan sa simbahan na sinusubukan kung ipamuhay. ". Savior, may I learn to love thee, Walk the path that thou hast shown, Pause to help and lift another, Finding strength beyond my own. Savior, may I learn to love thee— Lord, I would follow thee. Who am I to judge another When I walk imperfectly? In the quiet heart is hidden Sorrow that the eye can’t see. Who am I to judge another? Lord, I would follow thee. I would be my brother’s keeper; I would learn the healer’s art. To the wounded and the weary I would show a gentle heart. I would be my brother’s keeper— Lord, I would follow thee. Savior, may I love my brother As I know thou lovest me, Find in thee my strength, my beacon, For thy servant I would be. Savior, may I love my brother— Lord, I would follow thee.